صنعت، لوكوموتيو قطار دولت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه‌در‌همین‌صفحه

مرسل‌صدیق*‌-‌دولت دوازدهم محمد شريعتمداري را بهعنوان وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي کرده است. اما آيا با توجه به دانش و توانمنديهاي شريعتمداري، او فرد مناسبي براي اين وزارتخانه است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.