وعدههای فراموش شده انتخاباتی

روحانی کابینه دوازدهم را به مجلس معرفی کرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاســی- دیروز جمع کثیری از خبرنگاران مخصوصا کســانی که به مراســم تحلیف ریاستجمهوری دعوت نشده بودند، به بهارستان آمدند تا شاید رییسجمهور طبق وعــدهاش کابینه را به مجلس معرفی کند و اصحاب رســانه هم آن را منتشر کنند. اما تا لحظه آخر صحن علنی مجلس، خبری از لیست کابینه دولت دوازدهم نشد و خبرنگاران به البی آمدند تا حداقل در خصوص تذکرها، الیحهها و البته جلســه غیرعلنی مجلس با نمایندگان گفتوگویی داشته باشــند. در همین لحظه بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس به طرف خبرنگاران آمد و از ارائه لیست کابینه به مجلس خبر داد. البته لیســتی که روحانی به مجلس معرفی کرد، تقریبا همان گمانهزنی روزهای اخیر بود؛ لیســتی که تعداد زیادی از اعضای کابینه در صورت رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اســامی ابقا میشوند و این نشان میدهد که عملکرد کلی کابینه یازدهم با کابینه جدید تغییر محسوسی نخواهد داشت مگر آنکه برنامههای وزرا در چهار ســال اول فعالیتشــان در دولت دوازدهم محقق شود. البته رییسجمهور در حالی وزرای پیشنهادی خــود را برای 17 وزارتخانه به مجلس معرفی کــرد که هنــوز تصمیم نهایــی در خصوص معرفی وزیر پیشــنهادی علــوم، تحقیقات و فنــاوری گرفته نشــده و موضوعات مختلفی باعث معرفی نشــدن فرد مورد نظر برای این وزارتخانه شده است. حسن روحانی در جریان معرفی کابینه یازدهم نیز در مورد وزیر علوم به مشکل خورده بود و پس از معرفی چند گزینه، در نهایــت مجلس یکی از گزینههای او (رضا فرجیدانا) را پذیرفت ولی در مدت یکســال پس از فعالیت او، مجلــس رای اعتمادش را پــس گرفت و او را اســتیضاح کــرد. این بار روحانی قصد داشت تا خاکیصدیق را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم معرفی کند اما طبق گفتهها او در لحظه آخر از این پیشنهاد استقبالی نکرد و روحانی را در منگنه معرفی وزیــر علوم قرار داد. اکنون ســخن از حمید میرزاده، رییس ســابق دانشگاه آزاد اسامی است که به عنوان آخرین گزینه برای حضور در کابینه دوازدهم مطرح شده؛ موضوعی که با استقبال نمایندگان مجلس نیز روبهرو شده است. تعامل مثبت وي با نمایندگان مجلس از یک سو و سوابق متعدد اجرایی حمید میرزاده و مدارج علمی عالي دانشــگاهي او را میتوان از دالیل اســتقبال نماینــدگان و بدنه علمی کشور دانســت. به احتمال زیاد امروز تکلیف این مســند وزارتخانه مشخص میشود و باید منتظر ماند و دید که آیا نام میرزاده به عنوان وزیر پیشــنهادی علوم از جانب رییسجمهور مطرح میشود یا همان خاکیصدیق پیشنهاد وزارتخانه علوم را میپذیرد؟ به هرحال با معرفی وزرا، دولت یک هفته فرصت دارد تا در جهت عملی شدن تصمیم خود در خصوص کابینه تاش کند و رایزنیهایی با مجلس داشته باشد تا فردی که معرفی میشود، با رای عدم اعتماد مواجه نشود. بررسیسوابقاجراییوزرایپیشنهادی رییسجمهور

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در چهار سال گذشته کارنامه درخشانی در این وزارتخانه از خود برجا گذاشــت. وی در مراسم تحلیف چند روز گذشته دیپلماسی خود را در داخل ایران و دنیا را به نمایش گذاشــته است. موفقیتهای چشــمگیر او و تیم همراهش در جریان توافق هســتهای با کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. یکی از ضعفهای کارنامه او، عدم بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی در کشور بوده است که سخنگوی وزارت امور خارجه وعده داده است که یکی از برنامههای آینده این وزارتخانهچابکترشدندیپلماسیاقتصادیایران در جهان اســت. با این حال به نظر میرسد که ظریف تنها گزینه موجود در کابینه روحانی برای این مقام بوده است.

عبدالرضا رحمانیفضلی 58 ساله وزیر کشور در دولت یازدهم بود که بسیاری از اصاحطلبان مخالف ماندن او در کابینه هســتند. با وجود کارنامه ضعیف او در دولــت یازدهم، روحانی او را دوبــاره در فهرســت وزرای پیشــنهادی خود گنجانده است. بهنظر میرسد نمایندگان مجلس به سختی به او رای اعتماد دهند. هرچند بسیاری از کارشناســان تحلیلگر معتقدند از آنجا که علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسامی، حامی او در مجلس است، بنابراین او در نهایت میتواند همانند دوره قبل از مجلس رای اعتماد بگیرد. منتقدان به رحمانیفضلی، دو انتقاد مهم را به عملکرد وی وارد میکردند؛ یکی نحوه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و دیگری انتخاب اســتانداران که همسو با دولت روحانی در چهار سال گذشته قدم نگذاشتهاند. سیدحسن قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت و درمان از چهرههای تکنوکرات دولت یازدهم بود که توانســت با طرح تحول سامت و گسترش فضاهای بهداشت و درمانی در کشور خدمات شایانی در دولت یازدهم انجام داد. او را به عنوان چهره اعتدالگرای دولت روحانی میشناسند که همزمان با این سمت، عضو شورای عالی جمعیت هالاحمر جمهوری اسامی ایران هم هست. فعالیتهای درخشان او در این جایگاه روحانی را ناگزیر کرد که او را دوباره برای این سمت به مجلس معرفی کند.

نام آشنای دیگری که در فهرست پیشنهادی وزرای روحانی قرار دارد، سیدمحمود علوی، وزیر اطاعات 63 ساله دولت یازدهم است. او که دارای مدرک دکترای فقه و مبانی حقوق اســامی از دانشگاه فردوسی مشهد است، همزمان نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری است. علوی در کارنامه کاری خود نمایندگی دورههای اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسای را هم دارد. همچنین در ارتش از سالهای 1379 تا 1388 مسوولیت ریاست سازمان عقیدتی سیاسی را برعهده داشت.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم از دیگر وزرایی اســت که روحانی میخواهد در این وزارتخانه باقی بماند. او پیش از ایــن به عنوان مشــاور امور اجتماعی محمد خاتمی، رییس دولت اصاحات کار کرده است. ربیعی همچنین در کارنامه کاری خود از ســال 1366 تا 1372 معاونت امور پارلمانی و حقوقی وزیر اطاعات را برعهده داشت. ربیعی 62 ساله در حالی در این مســند نشســت که پیش از این در زمان تصدی حســن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسوول اجرایی دبیرخانه، ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهدهدار بوده است.

عباس آخوندی که وزیر راهوشهرسازی دولت یازدهم بود، در صورت رای اعتماد دوباره مجلس در کابینه دوازدهم نیز حضور خواهد داشت. وی در دوره وزارت خود در دولت روحانی دوبار از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد. آخوندی البته در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی هم از سالهای 1372 تا 1376 بر مسند ریاست وزارت مسکن و شهرسازی نشســته بود. وی از جمله وزرایی است که در ســالهای 1361 تا 1365 هم در زمان وزارت علیاکبر ناطق نوری، معاون سیاسی وزارت کشــور بود. آخوندی در سالهای 1388 در ستاد یکی از محصوران مشغول به کار بود و بعد از انتخابات هم معتقد بود که تخلفی صورت نگرفته است.

روحانــی برای وزارت جهاد کشــاورزی هم فرد جدیدی را معرفی نکرده است. او همچنان معتقد است که محمود حجتی نجف آبادی باید در این سمت ابقا شود. محمودحجتی به عنوان سیاستمداری اصاحطلب شناخته میشود که در دوره قبل برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی توانســت از مجلــس 177 رای موافق کســب کند. همچنین وی در دوره ریاســتجمهوری محمد خاتمــی از ســالهای 1376 تا 1379 وزیر راهوترابری بود. حجتی 62 ساله در کارنامه عملکرد خود حضور در اســتانداری سیستان و بلوچستان را هم دارد. پایــان حرف و حدیث هــا با معرفی زنگنه

بیژن نامدار زنگنه یکی از پرقدرتترین وزرای روحانی در دولــت یازدهم بود که ماندن و رفتن او بــا اما و اگرهای زیادی همراه شــد. با این حال روحانی او را برای دومین کابینه خود به مجلس پیشنهاد داده اســت. زنگنه یکی از وزرایی است که بیشترین دوران فعالیت خود را به عنوان وزیر در وزارتخانه و دولتهای مختلف گذرانده اســت از این رو به او لقب شــیخالوزرا را دادهاند. زنگنه در سالهای4631 1368ات وزیر جهاد سازندگی بود. در دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی هم وزیر نیرو و در دولتهای هفتم و هشتم وزیر نفت بود. او البته از ســال 1375 تا 1390 همزمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت داشت. همچنینعضوهیاتعلمیدانشگاهصنعتیخواجه نصیرالدینطوسیودانشگاهصنعتیامیرکبیربوده است.روحانی در تصمیم جدید خود برای کابینه دوازدهم قصد دارد مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم را در سرجای خود نگه دارد. سلطانیفر که از 11 آبانماه سال گذشته در این سمت قرار گرفت، پیش از تصدی در این سمت از 1392 تا ،1395 رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود. البته در کارنامه کاری او استانداری گیان هم در سالهای 1380 1384ات همثبتشدهاست.سلطانیفرالبتهباتایید روحانی از شهریور2931 به عنوان عضو غیرموظف هیاتمدیرهسازمانمنطقهآزادکیشانتخابشد. اگرچه روحانی او را به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس نهم معرفی کرد اما این مجلس به او رای اعتماد نداد تا اینکه توانست در آبان ماه گذشته از مجلس دهم با 193 رای موافق، 72 رای مخالف و شش رای ممتنع رای اعتماد بگیرد. جوانترینعضوکابینهروحانی

محمدجواد آذریجهرمی با 36 ســال سن، جوانترین وزیر پیشــنهادی روحانی در کابینه دوازدهم اســت که قرار است جایگزین محمود واعظیشود.ویدانشآموختهمهندسیبرققدرت دانشــگاه صنعت آب و برق است و از اردیبهشت ماه سال گذشته به عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرســاخت معرفی شد. سابقه کاری او نشان میدهد که از سال8831 1393ات مدیرکل امنیتسیستمهایارتباطیسازمانتنظیممقررات وارتباطاترادیوییرابرعهدهداشتهاست.همچنین از سال3931 1395ات به مدت دو سال عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت خدمات ارتباطی رایتل و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بود. از دیگر فعالیتهای کاری او میتوان عضویت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی، عضویت در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی، عضو ناظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و عضویت در کمیته ارتباطات ستاد بحران کشور را نام برد. اسامی جدید در میان وزرای پیشنهادی روحانی

محمد شریعتمداری شخصیت شناخته دولت روحانی است که در دولت یازدهم معاونت اجرایی رییس را برعهده داشت. اکنون او در فهرست وزرا به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.شریعتمداریجانشینرییسجمهورایراندر شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استانداردوتحقیقاتصنعتیاست.شریعتمداریدر دولت اصاحات از سال 1376 تا 1384 مسوولیت وزیر بازرگانی ایران را برعهده داشــت و البته در دورانهاشمیرفسنجانیهمقائممقاموزیربازرگانی بود. وی اکنون از مشاوران سیدعلی خامنهای است و از سال 1385 تاکنون به حکم رهبر ایران عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسامی ایران است.

وزیــر پیشــنهادی روحانــی بــرای وزارت آموزشوپرورشسیدمحمدبطحاییاست.بطحایی در صــورت رای از مجلــس جایگزین فخرالدین احمدی دانشآشتیانی دراین وزارتخانه میشود. بطحایی45سالهدرزمانسرپرستیعلیاصغرفانی، وزیر آموزشوپرورش در دولت یازدهم ابتدا به عنوان مشاوراموربرنامهریزیوهماهنگیوزیرمنصوبشد و سه روز بعد از اخذ رای اعتماد فانی از مجلس در آبان سال 92 از سوی وی به عنوان مدیرکل دفتر وزارتیانتخابشد.ویسالهاسابقهمعاونتدبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش را برعهده داشته است. بطحایی همچنین معاونت برنامهریزی و نظارت در دفترستادی،مسوولیتمرکزآموزشدرسرپرستی مدارس خارج از کشور، مدیریت واحدهای آموزشی ...و را هم عهدهدار بوده است.براساس فهرست ارائه شده به مجلس از سوی روحانی، مسعود کرباسیان قرار اســت جای علی طیبنیــا را در وزارت امور اقتصادی و دارایی بگیرد. پیش از کرباسیان، محمد نهاوندیان یکی از گزینههای اصلی این وزارتخانه بــود اما دقایــق آخر نام او در فهرســت وزرا قرار گرفت. کرباسیان 61 ساله پیش از انتخاب برای این ســمت معاون طیبنیا و رییس گمرک کل کشور بوده است. وی معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است. به این ترتیب میتوان گفت او شناخت دقیقی از حوزههای مختلف در اقتصاد کشور دارد. از کرباسیان به عنوان مدیری توانمند در این عرصه نام برده میشود.

امیرسرتیپامیرحاتمیگزینهپیشنهادیبرای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است که در صورت کسب رای اعتماد از مجلس جایگزین حسین دهقان میشود. حاتمی 51 ساله معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است. سالهاستکهفرماندههانسپاهبهعنوانوزیردفاع انتخاب میشوند و پس از مدتها این بار روحانی فردی را از ارتش برای این سمت برگزیده است. در کارنامه سرتیپ امیر حاتمی در ارتش جمهوری اسامی ایران حضوری در مبارزه با گروهکهای ضدانقاب و منافقین و تیمهای نفوذی در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور دیده میشود کهدرهمینراستابهجهتنقشآفرینیچشمگیر در تامین امنیت کشور موفق به اخذ تقدیرنامه از سوی فرمانده کل قوا شده است.

سید عباس صالحی قرار است به عنوان وزیر فرهنگوارشاداسامیجایگزینرضاصالحیامیری شود. سید عباس صالحی، معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی دولت یازدهم بوده است. صالحی 54 ســاله در زمان ریاست علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی هم معاون وی بود. او پس ازاستعفایجنتیازاینوزارتخانهمدتیسرپرستی آن را برعهده داشت تا وزیر جدید به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت. نامی جدید در میان وزرای پیشنهادی روحانی

امانامجدیدیکهبهعنوانوزیرپیشنهادینیرو در دولت دوازدهم به چشــم میخورد، حبیباهلل بیطرف اســت. او در صورت موافقت نمایندگان مجلس ســکان وزرات نیرو را بــه جای حمید چیتچیتان در دست میگیرد. حبیباهلل بیطرف، زاده5331 وفارغالتحصیلمهندسیراهوساختمان از دانشگاه تهران است که از سال67 تا48 در دولت هفتموهشتمجمهوریاسامیایران،سابقهوزارت در صنعت آب و برق کشور را داشته است. در سوابق شغلی و اجرایی بیطرف از ابتدای انقاب، عضویت مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی، استاندار استان یزد، معاون آموزش و سازندگی وزارت نیرو، رییس هیاتمدیرهسازمانسازندگیوآموزشوزارتنیرو، مجــری طرحهای ملی کارون 3 و 4 و همچنین مسوولیت وزارت نیروی دولت هفتم و هشتم دیده میشود.علیرضاآوایینیزبهعنوانوزیرپیشنهادی وزارت دادگستری دولت دوازدهم و برای جلب رای اعتماد به مجلس معرفی شد. او پیشتر رییس دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور دولت یازدهم بوده است. این قاضی عالیرتبه عضو موسس و رییس هیات امنای انجمن حقوقشناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران است. وی برادر احمد آوایی، نماینده سابق مردم دزفول در مجلس شورای اسامی و معاون پارلمانی سابق وزارت صنایع است.

با پایان معرفی کابینه توسط روحانی علیرغم تاش گسترده فعاالن مسائل زنان، بعید به نظر می رسد که زنان در کابینه دوازدهم جایی داشته باشــند و این خاف وعده روحانی به قشری که نیمی از جامعه را به خود اختصاص داده اند، است. او پیش از این چندین بار بر نقش زنان در جامعه و لزوم حضور آنان در ارگان های مختلف اجتماعی تاکید کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.