انتقاد از عدم حضور اهل سنت و روسای جمهور سابق

Jahan e-Sanat - - News - پارلمان

گروه سیاســی- چند روزی از اتمام مراسم تحلیف ریاستجمهوری میگذرد، اما حواشی آن به واسطه رسانهها و برخی از رفتارهای نمایندگان و کوتاهیهای مجلس و دولت همچنان پررنگ است. این بار عدم حضور نمایندهای از جامعه اهل سنت در مراســم تحلیف ریاستجمهوری گایههای متعددی را برانگیخت و دامنهاش به جلســه علنی مجلس کشیده شد. این در حالی است که نه تنها مولوی عبدالحمید بلکه هیچ کدام از امامان جمعه به این مراســم دعوت نشده بودند. علی مطهری، نایبرییس مجلس نیز در این خصوص تاکید کرد که باید از علمای اهل سنت و روسایجمهور قبلی آقایان خاتمی و احمدینژاد دعوت میشد و این استدالل که به خاطر کمبود جا اینها دعوت نشدهاند قابل قبول نیست لذا باید به جای این توجیهها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است و مجلس و دولت هر دو در این موضوع مقصر هستند.

علی الریجانی هم در نطق خود با اشــاره به حضور 500 مهمان خارجی در این مراسم، گفت: این حجم مهمان خارجی ما را با محدودیت جا مواجه کرده بود و نتوانســتیم از همه بزرگان کشور دعوت نماییم. انشاءاهلل عذر ما را میپذیرند. البته جفاســت که این محدودیت جا را با مســایل قومی و مذهبی مرتبط کنند.

با وجود این توضیح رییس مجلس، دو نفر از نمایندگان اهل تسنن مجلس در نطقهایشان به این موضوع اعتراض کردند. جلیل رحیمی جهانآباد، نماینده مردم تربت جام و تایباد در اخطاری خطاب به هیاترییسه در رابطه با دعوت نشدن چهرههای اهل سنت در مراسم تحلیف گفت: انتخابات و مراسم تحلیف و تنفیذ با شکوه تمام برگزار شد. آیا این شرط انصاف و برادری و هممیهنی و اسامیت است که بگوییم برای نماینده اهل سنت ایران، جایی در خانه ملت نبوده است؟

ارجاع تخلفات بانک مرکزی درباره موسســه کاسپینبهقوهقضاییه

در ادامه کار مجلس شورای اسامی، بهارستاننشینها با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص رسیدگی بــه نقض و عدم اجرای کامل قوانین توســط بانک مرکزی با موضوع موسســه کاسپین به قوه قضاییه جهت بررسی و رسیدگی موافقت کردند. در گزارش موضوع ماده 236 قانون آییننامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین ذکر شــده که با توجه به دستور هیات رییسه مجلس و بر اســاس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عدهای از نمایندگان مبنی بر اعمال مــاده 236 آییننامه درمورد نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و جلسات متعددی هم با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دســتگاهها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار شد. نهایتا گزارش به جمعبندی رسید و در صحن علنی مجلس قرائت شــد. لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشــویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاهها از جمله مواردی است که باید به آنها براساس این گزارش به آنها رسیدگی شود.در جریان نشست علنی مجلس شورای اسامی، نمایندگان با تصویب الیحه اصاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر کردند که مشموالن دیپلم برای ادامه تحصیل نمیتوانند به خارج از کشور روند. پیش از تصویبایناصاحیهدرمجلس،مشموالندیپلمیکهدریکی از دانشگاههای خارج از کشور پذیرفته شده بودند میتوانستند با استفاده از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج روند که مجلس با این مصوبه این امکان را برداشت که در صورت تایید شورای نگهبان دیپلمههایی که به سربازی رفتهاند تنها میتوانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.

برگشت طرح تخفیف مجازات محکومان جرائم مواد مخدری به کمیسیون قضایی

علــی الریجانی در جریان رســیدگی به جزییات طرح یکفوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر یا همان طرح تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر، باتوجه به اشــکاالتی که از سوی تعدادی از نمایندگان درخصوص برخی تبصرههای ذیل این ماده واحده داشتند، این ایرادات را وارد دانست و پیشنهاد کرد که این ماده واحده مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت رفع اشکاالت ارجاع شود. الریجانی پس از تصویب پیشنهاد خود در مورد ارجاع مجدد طرح به کمیسیون قضایی گفت: کمیسیون قضایی تاش کند که اشکاالت موجود برطرف شود و در بعضی موارد هم که تکرار وجود دارد، آنها هم رفع شــود تا این طرح با دقت بیشتری نهایی شود تا طی هفته آینده بتواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.با توجه به مهلت یک هفتهای مجلس برای بررسی صاحیت وزرای پیشنهادی از زمان اعام اسامی آنها، جلسات مجلس برای بررسی صاحیت وزرای پیشنهادی از سهشنبه آینده برگزار خواهد شد. بهارستاننشینها در جلسه امروز و هفته بعد، عملکرد وزرا را در کمیسیونهای مختلف بررسی و دیدگاه خود را نسبت به رایآوری وزرای پیشنهادی مطرح میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.