نسبت به رایآوری تمام وزرای پیشنهادی خوشبینهستم

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون پارلمانی رییسجمهور با بیان اینکه نسبت به رایآوری وزرای پیشــنهادی خیلی خوشبین و بسیار امیدوارم، گفت: روزهای بررســی صاحیت وزرای پیشــنهادی، روزهای بســیار خوب همکاری دولت و مجلس خواهد بود. حســینعلی امیری در نشســت خبری خود با بیان اینکه دســتورالعمل رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تهیه و به وزرا اباغ شده است اظهار کرد: وزارتخانهها در این دستورالعمل به چهار دسته آموزشی و فرهنگی، زیربنایی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی تقسیم شدهاند. وی افزود: تمهیداتی اندشــیدهایم که وزرای پیشنهادی بتوانند در کمیتههای تخصصی و فراکسیونهای مجلس حضور یافته و زیرســاختهای خود را مطرح کنند. برنامههای حضور وزرا هم در کمیســیونها مشخص شده و نســبت به دورههای گذشته جلســه رای اعتماد در شأن دولت و مجلس خواهد بود. وی در پاســخ به این پرسش که آیا در صورت عدم رایآوری یک وزیر، وزیر جایگزین هم در نظر گرفته شده است تصریح کرد: یکی از شــاخصهای رییسجمهور برای معرفی هیات وزرا برآورد نگاه مجلس به وزیر پیشنهادی است. پیشبینیام این است که همه وزرا با رای باالیی از مجلس رای اعتماد بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.