تمام گزینهها در صورت نقض برجام از سوی آمریکا روی میز است

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفتوگو با یک رســانه عربی ضمن اشاره به اینکه بعید است آمریکا توافق هستهای را نقض کند زیرا خودش شکست خواهد خورد، گفت: اگر آمریکا توافق هســتهای را نقض کند، تمــام گزینهها روی میــز خواهد بود. علیاکبر صالحی گفت: واکنش ایران در مقابل اقدامات آمریکا متناسب خواهد بود و اگر آمریکا توافق هستهای را نقض نکند، تصمیمات ســخت و شــدیدی علیه آن نخواهیم گرفت. صالحی در ادامه گفت: خروج آمریکا از توافق هســتهای هیچ تاثیری بر تداوم توافق نخواهد گذاشــت زیرا اتحادیه اروپا، چین، روسیه و سایر کشورهای جهان آن را تایید کردهاند و اگر آمریکا توافق هستهای را نقض کند، آنها این مسوولیت را بر عهده خواهند گرفت و این مسوولیت ما نیست زیرا آژانس بینالمللی انرژی هستهای تقریبا هفت بار اعام کرد ایران همیشه به وعدهها و تعهدات خود پایبند بوده است و هیچ زمینهای برای نقض توافق هستهای وجود ندارد. او در ادامه با اشاره به اینکه امیدوارم روزی نرسد که ایران به شرایط قبل از توافق هستهای برگردد، گفت: از زمان انعقاد توافق هستهای احتمال نقض آن را میدادیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.