استقبالفراکسیوننمایندگانوالیی از معرفی امیر حاتمی

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- ســخنگوی فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت: این فراکســیون از گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم در وزارت دفاع اســتقبال میکند. سیدحسین نقویحســینی با اشاره به برگزاری نشست فراکسیون نمایندگان والیی اعام کرد: فراکسیون نمایندگان والیی در نشســتی با امیر ســرتیپ امیر حاتمی که بهعنوان گزینه احتمالی پیشــنهادی دولت برای وزارت دفاع مطرح شده، تشکیل جلســه داد تا در جریان برنامهها و نقطهنظرهای او قرار گرفت. وی یادآور شــد: با توجه به ســابقه درخشــان امیر حاتمی، فراکسیون نمایندگان والیی نسبت به حضورش در وزارت دفاع استقبال میکند. سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی همچنین درباره نحوه بررسی صاحیت وزرای پیشنهادی دولت در این فراکسیون گفت: قرار است کمیتههای فراکسیون نمایندگان والیی شاخصههای انتخاب وزرا را در هر حوزه تعریف کنند تا براســاس آن شاخصهها، صاحیت وزرا مورد بررسی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.