رهبر انقالب، درگذشت حجتاالسالم مروارید را تسلیت گفتند

Jahan e-Sanat - - News -

دفتر مقــام معظم رهبری- آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقاب اســامی در پیامی درگذشــت خطیــب مجاهد مرحوم حجتاالســام حاج شــیخ علیاصغر مروارید را تسلیت گفتند. در متن پیام تســلیت رهبر معظم انقاب آمده است: درگذشت خطیب مجاهد مرحوم حجتاالساموالمسلمین آقای حاج شیخ علی اصغر مروارید رحمةاهلل علیه را به خاندان و بازماندگان محترم تسلیت عرض میکنم. ایشان از مبارزان قدیمی نهضت اسامی و از یاوران صادق امام راحل در نخستین سالهای مبارزات بود و دستاندرکاران نهضت خاطره، سخنرانیهای پرشور ایشان را از یاد نمیبرند. رحمت و غفران الهی بر ایشان باد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.