ابقای جهانگیری به عنوان معاون اول

در حکمی از سوی رییسجمهور؛

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- رییسجمهور در حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاول اول رییسجمهور در دولت دوازدهم منصوب کرد. در متن حکم حجتاالسام حســن روحانی آمده است: به استناد اصل یکصد و بیســت و چهارم قانون اساســی و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و خدمات موفق جنابعالی در مسوولیتهای اجرایی و تقنینی و در مدت مسوولیت در دولت یازدهم به موجب این حکم به عنوان «معاون اول رییسجمهور» منصوب میشوید. امید است با عنایت الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به اسام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.