جلوگيري از جوانه زدن موسسات غيرمجاز

Jahan e-Sanat - - News -

ولياهلل سيف در مراسم جشن روز خبرنگار و يكسالگي ايبنا كه با حضور جمعي از مديران بانكها و معاون سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، به ايراد سخناني پرداخت و اظهار داشت: روز خبرنگار را به دوستان خبرنگارم تبريك ميگويم و آرزوي موفقيت براي تمام اين عزيزان را دارم. ضمن آنكه اميدوارم شاهد موفقيتهاي بيش از پيش شبكه خبري ايبنا باشيم.

وي در ادامه به بيان ســخناني درباره اهميت رسانه و روز خبرنگار پرداخت و گفت: االن زماني است كه از عصر ارتباطات عبور كرده و وارد عصر شفافيت ارتباطات شدهايم. شبكههاي اجتماعي اخبار و اطالعات را در ثانيهها و لحظهها منتشر ميكنند. به گفته رييس كل بانك مركزي، شبكههاي مجازي اين اجازه را به هر كسي ميدهد كه هر خبري را به هر كسي ميخواهند، نشر دهند ولي رســانههاي حرفهاي خبري را نشر ميدهند كه نسبت به صحت آن اطمينان دارند. سيف با اشاره به اينكه اصل امانتداري نيز از اصول اساسي رسانههاست، ادامه داد: رســانه بايد با حفظ امانت، پيام را طوري انتقال دهد كه باعث بروز ســوءتفاهم نشود. وي با بيان اينكه آگاهيبخشــي درباره مفاهيم تورم، ركود، رونق اقتصادي و رشد اقتصادي از ديگر مسايلي است كه بايد مورد توجه قرار گيــرد، ادامه داد: روزنامهنگاران با عينك افكار عمومي نكاتي را ميبينند كه ما نميبينيم و اين يك واقعيت است. رييس كل بانك مركزي در ادامه به تشريح برخي اقدامات انجامشده در اين بانك طي چهار سال گذشته پرداخت و اعالم كرد: در اين چهار سال تالش كرديم اموري را ساماندهي كنيم كه نظام بانكي را آزار ميداد و امكان اثربخشي سياستهاي پولي را نميداد.

وي با اشــاره به وضعيت نرخ سود در نظام بانكي گفت: در اين مدت نرخ سود بانكي نتوانست با وجود كاهش تورم پايين بيايد و سياستهاي شوراي پول و اعتبار هم نميتوانست عملي شود. سيف تاكيد كرد: هماكنون تورم تكرقمي شده و نرخ سود بايد حتما از اين چيزي كه االن هست، پايينتر بيايد.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نظام بانكي و تسهيالت نظام بانكي و نرخ اين تسهيالت نقش مهمي در رقابتپذير شدن محصوالت داخلي دارد، تصريح كرد: بايد تالش كنيم هر چه زودتر به ايجاد تعادل در متغيرهاي اقتصادي به خصوص نرخ سود عمل كنيم. سيف ضمن اشاره به اينكه موسسات غيرمجاز اجازه اجراي سياست كاهش سود بانكي را نميداد، افزود: در اين چهار سال بزرگترين چالش ما در بانك مركزي، معضل موسسات غيرمجاز بود كه همواره تزلزلهايي را در اثربخشي سياستهاي پولي ايجاد ميكرد.

وي افزود: االن با همكاري دستگاههاي مربوطه بهخصوص قوه قضاييه و نيروي انتظامي با صداي بلند به مردم اين بيان را ميرسانيم كه سرمايههاي خود را به نهادي كه نميشناسيد و نميدانيد چه كار ميكند و مجوز ندارد، نسپاريد.

ســيف خطاب به مردم تاكيد كرد كه گول نرخهاي ســود باال را نخوريد و ادامه داد: اين پيام را ســال ۲۹ با اين وضوح نميتوانســتم بگويم چراكه هجومي را به همراه داشــت ولي االن اين موسسات ديگر وجود ندارند و همه آنها تعيين تكليف شدهاند. وي افزود: براي جلوگيري از پيدايش و جوانه زدن دوباره اين موسسات بايد به مردم هشدارهاي الزم را بدهيم. مردم بايد توجه كنند بازدهي مورد انتظار با ريســك قابل قبول مالك است. اگر جايي باالتر از اين نرخ را وعده ميدهد، بدانيم مشــكلي وجود دارد و خطر از بين رفتن سرمايههايمان باالست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.