رشد ۸۲ درصدي درآمدهاي دولت در ۴ ماهه امسال

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

خزانهدار كل كشور از رشد بيش از ۸۲ درصدي درآمدهاي دولت در چهار ماهه امسال خبر داد.

به گزارش ايسنا، سيدرحمتاهلل اكرمي در همايش معاونان نظارت مالي و روساي خزانه معين ادارات كل اقتصاد و دارايي استانهاي كشور كه روز گذشته به ميزباني كرمانشاه برگزار شد، به ارائه آمار و ارقامي درخصوص بودجه سال 6۹۳۱ كشور پرداخت و رقم كل بودجه كشور را 6۴۳ هزار و ۰۰۷ ميليارد تومان اعالم كرد. وي با اشاره به رشد ۸۲ درصدي درآمدهاي دولت در چهار ماهه امســال، افزود: درآمدهاي دولت در اين مدت 66 هزار و ۰۰۷ ميليارد تومان بوده است. معاون نظارت مالي وزارت اقتصاد تاكيد كرد: اين ميزان درآمد نسبت به چهار ماهه سال گذشته ۴/۸۲ درصد رشد داشته است. اكرمي سهم فروش نفت از اين رقم را 6۲ هزار ميليارد تومان اعالم كرد و ادامه داد: ۰۳ هزار ميليارد تومان از درآمد كشور نيز از منابع مالياتي و گمركي و هشت هزار ميليارد تومان از ساير منابع بوده است. وي از سهم قابل توجه درآمدهاي غيرنفتي از درآمدهاي چهار ماهه امسال ياد كرد و گفت: خوشبختانه آرزوي ديرينه ما كاهش اتكا و وابستگي به نفت بود كه بخشي از آن محقق شده است. خزانهدار كل كشور كاهش وابستگي به نفت را از سياستهاياصليدولتيازدهمبرشمردوخاطرنشانكرد:اين روند در دولت دوازدهم هم با جديت ادامه خواهد داشت.

اكرمي با اشــاره به اينكه در برابر درآمدهايي كه حاصل ميشــود، هزينههاي زيادي نيز بر دوش دولت است، تاكيد كرد: يكي از مهمترين مصارفي كه امسال داريم پرداخت ۴۲ هزار ميليارد تومان بازپرداخت اوراقي اســت كه سال ۵۹۳۱ منتشر كرديم كه بنا بر عقيده رييسجمهور از حقوق و مزاياي كارمندان دولت هم واجبتر اســت و پرداخت آن حتي يك روز هم نبايد تاخير داشته است. وي يادآوري كرد: همچنين در چهار ماهه امســال پرداخت يارانهها، حقوق كارمندان و هزينههاي اجتنابناپذير دستگاهها نيز بدون تاخير انجام شده و فقط تاخير مختصري در پرداخت حقالزحمه افرادي داشتيم كه به صورت طرحي كار ميكنند.

به گفته اين مسوول، در دولت يازدهم تالش شده با برقراري نظم و انضباط مالي ميزان هزينهها هم كاهش يابد تا بتوان به اولويتهاي مهمي مانند تحقق برنامه ششم توسعه كه در سرلوحه كارهاي بودجهاي قرار دارد، بيشتر رسيدگي كرد.

معــاون نظارت مالي وزارت اقتصــاد و دارايي در ادامه از برنامههاي اين وزارت براي تحقق انضباط مالي در كشور سخن گفت و اظهار كرد: يكي از مهمترين برنامههايي كه داريم حركت به سمت «حسابداري تعهدي» است.

وي معتقد است، بودجهريزي كشور با اين روشهايي كه در اين سالها انجام شده به سامان نميرسد و تنها راه ساماندهي آن بودجهريزي مبتني بر عملكرد است كه اگر بخواهيم اين نوع بودجهريزي را محقق كنيم، حتما به حسابداري تعهدي نياز داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.