نقش كليدي وزير اقتصاد

Jahan e-Sanat - - News -

ابراهيمجميلي*-هماكنونكهوزرايپيشنهادي از سوي رييسجمهور معرفي شدهاند، وظيفه يكايك ما حمايت از اين افراد و بدنه دولت است.

صحبتهايي مبني بر عملكرد يك شــخص و يا كارنامه وي، مربوط به گذشــته است و بايد پيش از اين مورد بررسي قرار گرفته باشد و هماكنون كه گزينههاي مورد نظر رييسجمهور معرفي شدهاند، بايد از كل دولت حمايت و پشتيباني كرد. ضمن اين كه الزم اســت تا فرصتي به هر يك از اين افراد داده شود تا برنامههاي اجرايي خود را معرفي و راهكارهاي پيشنهادي خود را براي دستيابي به اهداف كالن كشور به ويژه در حوزه اقتصاد اعالم كنند.

تا زماني كه با جزييات برنامه وزراي پيشنهادي آشنا نشويم، نميتوان قضاوتي در مورد عملكرد و تواناييهاي آنها داشت و نتايج مثبت در كابينه زماني حاصل خواهد شد كه هر يك از وزرا در كنار ارائه برنامه مناسب، از قدرت تعامل و همكاري صحيح با يكديگر برخوردار باشند.

وزارت اقتصاد نيز يكي از بااهميتترين وزارتخانههاي كشور است و در حال حاضر نياز به يك جراحي خوب براي تجديد قوا و حركت رو به جلوي اقتصاد كشور دارد و در اين زمينه وزير اقتصاد نقش پررنگي را برعهده خواهد داشت. اگر در سالهاي پيشرو انتظار رشد اقتصادي هشت درصدي را داريم، بايد از برنامه دقيقي براي دستيابي به اين موهم برخوردار باشيم و تمام بخشهاي اقتصادي كشور از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشاورزي و ديگر سازمانهاي فعال، در مسيري همگام و همراه با يكديگر حركت كنند و تنها در اين صورت است كه ميتوان به موفقيت دولت آينده اميد داشت ولي اگر بدون برنامه پيش رويم قطعا به نتيجه مطلوبي دست نخواهيم يافت.

به نظر ميرسد آقاي كرباسيان به عنوان وزير اقتصاد پيشنهادي كه از مديران باسابقه كشور هستند و تواناييهاي خوبي در اين زمينه دارند و در اين ميان بسيار حائز اهميت است كه تا چه ميزان از اين سابقه در رابطه با مديران جوان و آيندهدار استفاده كنند.

وزارت اقتصــاد با توجه به شــرايط و اوضاع كنونياش نياز به توجه بيشــتري به جوانان در اين عرصه دارد و با توجه به وجود كارشناسان، فارغالتحصيالن و مديران جوان در بخشهاي خصوصي و توليدي كشور ميتوان با جوانگرايي و توجه بيشتر به چنين گزينههايي به موفقيت در عرصه ملي و توسعه اقتصادي دست يافت.

* رييس خانه اقتصاد ايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.