ماجراي بسته شدن حساب ايرانيان در چين

Jahan e-Sanat - - News -

براساس اعالم اتاق بازرگاني ايران و چين، ايرانياني كه در چين بدون مجوز با حساب شخصيشــان فعاليت تجاري انجام ميدهند، از سوي چينيها حسابشان بسته ميشود.

به گزارش ايسنا، طي روزهاي اخير خبرهاي مبني بر بسته شدن حساب ايرانيان در چند بانك چيني منتشر شد. بر اين اساس اعالم شد كه چين حسابهاي ايرانيان در بانكهاي ABC و ICBC و MERCHENT را مسدود كرده است و طي اطالعاتي كه از كارآفرينها به دست رسيده، چين در اقدامي بيسابقه يك به يك در حال مسدود كردن حسابهاي ايرانيان است از سوي دليل اين بانكها براي بستن حسابهاي ايرانيان در چين تحريمهاي بينالمللي وضعشده توسط آمريكا عليه ايرانيان است.

اما يك مقام مســوول در اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين در اين باره گفت: حسابهاي ايرانياني كه در چين بسته شده، شخصي است. ايرانياني كه توريست يا دانشجو در چين هستند بدون مجوز كار حساب شخصي باز ميكنند و با آن حساب كار تجاري و بيزينس انجام ميدهند و ارقام درشــت در حسابهايشان گردش دارد، حسابهايشان از طرف چينيها بسته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.