تفكيك بدهكاران نظام بانكي

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي با اشاره به لزوم تفكيك بدهكاران بانكي، ارزيابي ســالمت بانكها را بسيار حائز اهميت دانست. عباس كمرهاي با اشاره به رابطه سالمت بانكها و ثبات مالي در كشور افزود: ارزيابي ثبات مالي و سالمت بانكها ابزاري است كه با هدف پايش و نظارت بر اين نظام و ارتقاي نقاط قوت و رفع ضعفهاي احتمالي هر نهاد مالي خصوصا درباره نكول تعهدات خود و وضعيت مالي اين نهاد انجام ميشود. مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي اظهار داشت: با توجه به اينكه بخش زيادي از منابع بانكها از طريق سپردههاي مردمي تامين ميشود و شايد بحث حقوق صاحبان سهام و سرمايه در آنها نسبت به منابعي كه از محل سپردهها جذب ميشود و خاصيت اهرمي كه بانكها دارند، بحث ارزيابي سالمت بانكها، بحث بسيار مهمي است اما درخصوص بانكها نگاه ويژهاي وجود دارد زيرا در موسسات ديگر بخشي از دارايي آنها سرمايه و بخشي تسهيالتي است كه دريافت كردهاند اما در نظام بانكي بخش قابل مالحظهاي از داراييها سپردههاي مردمي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.