افزايش سقف وام بانكهاي قرضالحسنه به ۰۲ ميليون تومان

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي در بخشنامهاي به بانكهاي «رسالت» و «مهرايران» افزايش سقف وام قرضالحسنه از۵۱ ميليون تومان به۰۲ ميليون تومان را ابالغ كرد. در اين بخشنامه آمده است: كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانكمركزيدرنهمينجلسه۸۱ تيرماهسالجاريودرراستايترويجسنت پسنديدهقرضالحسنهونيزبهاستنادتبصره(۱)ذيلماده(۵۳)«دستورالعمل اجرايي تاسيس و فعاليت بانكهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها» موضوع مصوبه شماره ‪۸۹۳۹۳ ۳۵۸۱۱۲.‬ مورخ 6۲/۲۱/6۸۳۱ هيات محترم وزيران و اصالحيههاي بعد از آن كه مقرر ميدارد: «بانك مركزي ميتواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع اين ماده تجديدنظر كند.» مقرر كرد:

«سقف قرضالحسنه اعطايي بانكهاي قرضالحسنه از يكصدوپنجاه ميليون ريال به دويست ميليون ريال افزايش يابد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.