جنگ قدرت در ونزوئال باال گرفت

Jahan e-Sanat - - News - چالش

تنش بين دولت ونزوئال و اپوزيسيون اين كشور كه اكثريت پارلمان را در اختيار دارد، باال گرفته است. به گفته مخالفان دولت نمايندگان مجلس موسســان ساختمان پارلمان را اشغال كردهاند. اپوزيسيون ونزوئال همچنان مقاومت ميكند.

دموكراسي يا ديكتاتوري؟ اين پرسشي است كه كشــور بحرانزده ونزوئال در اين دوران با آن دست به گريبان است. ونزوئال با هرج و مرج دولتي روبهرو اســت. پارلمان ونزوئال كه در انتخاباتي دموكراتيــك برگزيده شــده، اكنون با مجلس جديد موسسان اين كشور روبهرو است؛ مجلسي كه از سياستهاي نيكالس مادورو، رييسجمهور ونزوئال پشتيباني ميكند. پارلمان ميكوشد كه به هر شكل ممكن جلوي سلب اختيارات خود را بگيرد.

در پارلمان كنونــي ونزوئال احزاب مخالف دولت حدود دو ســوم از كرسيها را در دست دارند اما در مجلس موسسان كه انتخابات آن هفته گذشــته با وجود تحريم احزاب مخالف برگزار شــد، نزديك به تمامي كرســيها به هواداران مادورو اختصاص يافت.

نمايندگان پارلمان ونزوئال پس از پشتســر گذاشتنروزهايبحراني،دوشنبهگذشتهتشكيل جلسه داده و اعالم كردند، مجلسي موازي كه از ســوي مادورو كار خود را آغاز كرده، غيرقانوني است. به عبارتي ديگر تمامي تصميمات و مصوبات اين مجلــس از جمله عزل لوئيــزا اورتگا دياز، دادستان كل ونزوئال نيز غيرقانوني است.

در اين ميان اپوزيسيون ونزوئال خبر داده كه اعضاي مجلس جديد موسســان به ساختمان پارلمــان حمله كردهاند. به گفته شــماري از نمايندگان پارلمان دوشنبه شب گذشته، تعدادي از اعضا و كاركنان اين مجلس نوبنياد، ساختمان پارلمان را اشــغال كردهانــد. در تصاويري كه اپوزيسيون در اين ارتباط در شبكههاي اجتماعي منتشر كرده، ميتوان ديد كه افرادي كرسيهاي تاالر تشكيل جلســات مجمع ملي در پارلمان ونزوئال را اشغال كردهاند.

نيكالسمادورو،رييسجمهورونزوئالهمچنان در تالش حفظ قدرت اســت. طبــق اظهارات نمايندگان پارلمان ونزوئال دلسي رودريگز، وزير خارجه پيشين و رييس كنوني مجلس موسسان نيز در بين مهاجمان به ساختمان پارلمان بوده است.

اقدامات اخير مــادورو براي حفظ قدرت در ونزوئال با واكنشهاي انتقادآميز آمريكا و اتحاديه اروپا روبهرو شده اســت. اتحاديه اروپا دوشنبه گذشته با انتشــار بيانيهاي از راهاندازي مجلس جديد موسسان و نخستين گامهاي آن از جمله عزل دادستان كل ونزوئال انتقاد كرد. رويترز بامداد ديروز به نقل از محافل دولتي آمريكا گزارش داد كه واشــنگتن درصدد وضع اقدامات تحريمي عليه چندين نفر از مقامات بلندپايه ونزوئال است كه از افراد نزديك و مورد اعتماد نيكالس مادورو محسوب ميشوند.

حملهسايبريگستردهبهوبسايتهاي دولتي

يك حمله سايبري گسترده دهها وبسايت دولتي ونزوئال شامل نهادهاي دولتي در اين كشور آمريكايالتين را از كار انداخت. گروهي كه در اين حمله سايبري دست داشتند حمايت خود را از كمپين شورشيان و معترضان به سياستهاي رييسجمهور ونزوئال اعالم كردهاند.

اين گروه هكري به نام نگهبانهاي مضاعف پورتالهاي دولتي، دادگاه عالي و مجلس ونزوئال رابههمراهچندوبسايتديگردولتيهدفحمله سايبري قرار داد تا حمايت خود را از شورشياني كه اخيرا به يك پايگاه نظامي حمله كردند، اعالم كند. سايتهاي تعدادي از كمپانيهاي ونزوئال شامل تلويزيون DirecTV و تلويزيون Digital نيز هك شده است.

اين گروه هكري اعالم كرد: چالش ما در فضاي ســايبري است. شما خيابانها را ميبنديد و ما شبكههاي اينترنتي و وبسايتها را. اين حمله سايبري يك روز پس از آن صورت گرفت كه در يك شورش نادر سه افسر ارتش اين كشور 0۲ افسر ديگر را براي حمله به يك پايگاه نظامي در شهر والنسيا بسيج كردند. نيمي از آنها شامل يك ستوان ارتش بعدا دستگير و دو تن ديگر نيز كشته شدند. چندين وبسايت كه مورد حمله هكري قرار گرفتند، همچنان در اواخر دوشنبه گذشته از دسترس خارج بودند. وبسايت رسمي مادورو نيز بعد از تالش كارشناســان، به حالت عادي بازگردانده شد. آمادگي آمريكا براي تحريمهاي جديد مقامات آمريكايي اعالم كردند كه دولت ترامپ در حال آماده شدن براي اعمال تحريمها عليه يك گروه ديگر از مقامات ونزوئاليي مرتبط با نيكالس مادورو است. اين مقامات آمريكايي اعالم كردند اينتحريمهاپاسخيبهتشكيلمجلسموسسان توسط دولت مادورو است كه از سوي واشنگتن محكوم شده است.

يكي از اين مقامات گفت كه اين تحريمهاي جديد از جمله توقيف داراييهاي اين مقامات ونزوئــال در آمريكا، ممانعت از ســفر آنها به آمريكا و ممنوعيــت آمريكاييها از تجارت با اين مقامات ممكن اســت در اين هفته بهطور رسمي اعمال شود.

دو مقام ديگر آمريكا كه خواســتند نامشان فاش نشود، خاطرنشان كردند كه هنوز تصميم نهايي در مورد ليست اين افراد جديد كه شامل اسامي شــماري از مقامات بلندپايه ونزوئاليي ميشــود، اتخاذ نشده است. اين در حالي است كه آمريكا بالفاصله پــس از برگزاري انتخابات مجلس موسسان تحريمهايي را عليه نيكالس مادورو اعمال كرد. پيشــتر نيز در 6۲ ژوئيه( ۴ مــرداد) تحريمهايي را عليه 3۱ مقام ونزوئاليي اعمال كرد.

هنوز كاخ سفيد در مورد اين دور از تحريمها عليه مقامات ونزوئال موضعگيري نكرده است. اين تحريمهاي آمريكا در حالي عليه مقامات ونزوئال اعمال خواهد شد كه مجلس موسسان در ونزوئال جمعه گذشته آغاز به كار كرد. از جمله هدف اين مجلس بازنويسي قانون اساسي اين كشور است. مخالفان دولت كاراكاس مدعي هستند كه مادورو با تشكيل اين مجلس به دنبال به دست آوردن اختيارات بيشتر است اما رييسجمهور ونزوئال تاكيد كرده كه با تشكيل اين مجلس به دنبال ايجاد صلح و آرامش در كشور است.

آمريــكا، اتحاديه اروپا و چند كشــور ديگر برگزاري انتخابات مجلس موسسان در ونزوئال را محكوم كرده بودند. ونزوئال در ماههاي گذشته با يك بحران عميق اقتصادي دست به گريبان بوده و تورم افسارگســيخته موجب گراني و كمبود شديد كاالهاي اساسي در اين كشور شده است. گروههاي اپوزيســيون از زمان رايگيري براي تاسيس مجلس موسسان كه وظيفه بازنگري در قانون اساسي را برعهده دارد، اعتراضات گستردهاي را عليه مادورو به راه انداختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.