تالش روسيه براي كاهش وابستگي به دالر

Jahan e-Sanat - - News -

يك مقام ارشد وزارت خارجه روسيه گفته مسكو براي مقابله با تحريمهاي اعمالشده از سوي واشنگتن، در تالش براي كاهش وابستگي به دالر آمريكا و نيز سيستمهاي مرسوم در استفاده از كارتهاي اعتباري است.

تجارت محصوالتي مانند نفت و گاز بهطور عمده با استفاده از دالر آمريكا انجام ميشود و تحريمهاي اخير تصويبشده در كنگره اياالت متحده، بهطور مشخص بخش انرژي روسيه را هدف گرفتهاند.

معاون وزير خارجه روسيه، در مصاحبهاي با مژدوناردنايا ژيزن اعالم كرد كه نياز به كاهش وابســتگي روسيه به دالر در جريان صادرات نفت و گاز به يك مساله حياتي براي مسكو تبديل شدهاست. ريابكوف ميگويد بدون پيدا كردن راهي براي اين موضوع ما هميشه در چنگ آنها خواهيم بود.

اين مقام ارشد وزارت خارجه روسيه در عين حال افزوده است كه تحريمها عليه آن كشور به نتيجه و هدفي نخواهد رسيد؛ روسيه هرگز كار دستوري انجام نميدهد. او سخنان ديميتري مدودف را بازنقل كرده است كه اقتصاد اين كشور در نتيجه تحريمها قويتر خواهد شد و چنين چيزي در تاريخ روسيه معموال مساله مرسومي است.

از سويي اما كم نيستند اقتصاددانان و كارشناساني كه ميگويند تحريمهاي غرب از ســال ۴۱0۲ به اين ســو، نتايج عميقي بر وضعيت اقتصادي روسيه گذاشتهاست؛ نخست روسيه را با ركود اقتصادي جدي روبهرو كرده و پس از آن نيز سبب شد احيا و بازسازي وضعيت اقتصادي، از پايان سال گذشته ميالدي، با سرعت كم و ضعيفي صورت گيرد.

رييسجمهور آمريكا هفته گذشته مصوبه جديد كنگره براي تحريمهاي ايران، روســيه و كرهشمالي را امضا و آن را قانوني كرد. اين قانون تحريمهايي عليه شركتهايي وضع ميكند كه در پروژههاي استخراج نفت روسيه از دريا و تاسيسات خط لوله نفت و گاز اين كشور نقش دارند. در عين حال شركتهايي كه با نهادهاي نظامي و امنيتي روســيه همكاري ميكنند، هدف تحريم واقع خواهند شد. نخستوزير روسيه در واكنش به اين مصوبه آن را جنگي تمامعيار توصيف كرده بود. از سوي ديگر، ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اتحاديه اروپا، گفته است چنانچه تحريمهاي آمريكا باعث زيان شركتهاي اروپايي در جريان معامالت در بخش انرژي با روسيه شود، اين اتحاديه آماده است طي چند روز پاسخي مناسب به آنها بدهد. تحريمها عليه روسيه در پيوند با مسايلي مانند الحاق شبهجزيره كريمه اوكراين و يا اتهامها در مورد مداخله در انتخابات آمريكا وضع شدهاند. روسيه اتهام دخالت در انتخابات آمريكا را رد كردهاست.

ســرگئي ريابكوف ميگويد كنگره آمريكا تحريمهاي تازه را تصويب كرده چراكه آنها تاثير چنداني بر شهروندان اياالت متحده يا شركتهاي آن كشور نميگذارند. اشاره اين مقام دستگاه ديپلماسي روسيه به پايين بودن تراز تجاري دو طرف، در مقايسه با دادوستد روسيه و اتحاديه اروپا يا چين است.

براي نمونه در سال 3۱0۲ ميالدي تجارت ميان روسيه و آمريكا 38 ميليارد دالر بود كه پس از تحريمها به 0۲ ميليارد دالر كاهش پيدا كرد. در سال ۴۱0۲ اين تراز بين روسيه و اتحاديه اروپا 3/6 تريليون دالر و بين روسيه و چين نزديك به 0۹6 ميليارد دالر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.