افزايش مخالفتها با اعطاي عنوان «بانوي اول» به برژيت ماكرون

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- طرح رييسجمهور فرانسه براي اعطاي رسمي عنوان بانوي اول به همسرش با اعتراضات گستردهاي در اين كشور روبهرو شده است. بسياري از شهروندان فرانســه با اختصاص دادن يك دفتر كار رسمي، كاركنــان و كمكهزينه از بودجه عمومي به برژيت ماكرون، همســر رييسجمهور مخالفند و بر اين اساس تاكنون بيش از 80۲ هزار نفر با امضاي طوماري خواهان توقف تصميمگيريها در اين باره شدهاند. امانوئل ماكرون ۹3 ساله در دوران كارزار انتخاباتي خود اعالم كرد با دادن موقعيت رسمي به همسرش، جايگاه او را تا بانوي اول افزايش خواهد داد. او در اين باره گفت: فردي كه با شما زندگي ميكند، بايد بتواند نقشي داشته باشد و براي ايفاي چنين نقشي بايد به رسميت شناخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.