كسري بودجه ۸۶۵ ميليارد دالري آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دفتر بودجه كنگره آمريكا اعالم كرد: كسري بودجه فدرال در 0۱ ماه امسال به بيش از 568 ميليارد دالر افزايش يافته است.

كسري بودجه آمريكا در 0۱ ماه امسال 56 ميليارد دالر بيشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. ميزان درآمدها و هزينههاي دولت آمريكا در 0۱ ماه نخست امسال با افزايش روبهرو شده ولي رشد هزينهها در اين مدت بســيار بيشتر از درآمدها بوده است. اين گزارش افزود ميزان درآمدهاي دولت آمريكا در 0۱ ماه نخست امسال با 60 ميليارد دالر افزايش به بيش از ۲/738 ميليارد دالر رسيده و ميزان هزينههاي فدرال نيز با 6۱۱ ميليارد دالر افزايش به 3/307 ميليارد دالر رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.