نگراني شديد ايتاليا از ادامه تحريمها بر ضد روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-بنگاههاياقتصاديايتالياهمچنانازكاهشروابطتجاريباروسيه ضرر ميبينند. رييس اتاق بازرگاني ايتاليا -روسيه گفت: در تحريمهاي سه ساله روسيه تاكنون بسياري از بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط ايتاليا ضررهايهنگفتيكردهاند.ويافزود:شركتهايايتالياييخسارتهايزيادي از تحريمها در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي همچون آلمان كه روابط اقتصاديخودراباروسيهكاهشدادهاند،متحملشدهاند.بهگفتهويبيشترين ميزان خسارتها در زمينه صادرات محصوالت كشاورزي است كه تا امروز بيش از ۱۱ تا ۲۱ ميليارد يورو به شركتهاي ايتاليايي خسارت وارد كرده و بيش از 00۲ هزار فرصت شغلي را در اين كشور از بين برده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.