تالش مضاعف حزب حاكم در انتخابات ۹۱۰۲

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-رييسجمهورتركيهدرجمعاعضايحزبعدالتوتوسعهبهآنها تاكيد كرد تا اقدامات بيشتري را براي انتخابات پارلماني و رياستجمهوري ۹۱0۲ انجام دهند و همچنين خواستار تغييراتي در داخل حزب شد. رجب طيب اردوغان در جريان اين سخنراني در استان ريزه گفت انتخابات ۹۱0۲ در مقايسه با انتخابات پيشين چالشبرانگيزترين است. وي ادامه داد: شاهد بوديم كه در رفراندوم ششم آوريل سالجاري ميالدي چگونه به سختي06 درصد آرا را به دست آورديم و همينطور در انتخابات پيشين. اين رويدادها نشان ميدهد كه بايد براي انتخابات ۹۱0۲ تالش بيشتري كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.