آغاز انتخابات سراسري كنيا

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP در پــي رقابتــي تنگاتنگ و خشــونتآميز ميان حاميان رييسجمهور كنيا و مخالف قديمي او، مردم اين كشــور ديروز به پاي صندوقهاي راي رفتند. انتخابات سراســري با شروع ساعت اداري در 6 بامداد به وقت محلي آغاز شد. در اين انتخابات مردم كنيا در شش انتخابات مختلف براي تعيين فرمانداران، قانونگذاران، سناتورها، مقامات محلي و نمايندگان زنان در قبايل محلي پاي صندوقهاي راي حاضر شدند. هر برگه رايگيري رنگ متفاوت و صندوق مربوط به خود را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.