دولت دوازدهم از خصوصيسازي واقعي حمايت كند

Jahan e-Sanat - - News -

دولت يازدهم مشكالت در زمينه خصوصيسازي شــركتهاي دولتي را حــل نكرده اســت. سيدحســن حسينيشاهرودي، عضو هيات رييسه كميسيوناقتصاديمجلسدرگفتوگو با خانه ملت درخصوص كارنامه دولت يازدهــم در زمينه خصوصيســازي گفت: دولت يازدهم در اجراي صحيح اصل «۴۴» قانون اساســي و موضوع خصوصيسازي، اشتباهات دولتهاي نهم و دهم را تكرار كرد. نماينده مردم شــاهرود و ميامي در مجلس شوراي اســالمي افزود: بخش قابل توجهي از واگذاري شركتهاي دولتي مشمول اصــل «۴۴» قانون اساســي در زمان فعاليــت دولتهاي نهــم و دهم بود كه با مســايلي روبهرو بود و در دولت يازدهم بدون اصالح اشــكاالت، روند واگذاريهاي ادامه پيدا كرد. حسيني شاهرودي با بيان اينكه دولت يازدهم مشــكالتي در زمينه خصوصيسازي شركتهاي دولتي را حل نكرد، گفت: با وجود اينكه اداره برخي شــركتها توســط دولت به كاهــش بهرهوري منتهي شــده بود اما همچنان تحت نظارت دســتگاهها بود كه با واگذاري غيرصحيح شركتهاي مشمول اصل «۴۴» قانون اساسي به شبهدولتيها، عمال نظارت دســتگاههاي نظارتي و مجلس بر عملكردشان با كاهش روبهرو شــد. وي گفت: با خصوصيســازي اشتباهعمالمديريتشركتهايدولتي جابهجا شد اما در نهايت اين مديريت در اختيار دولت است و ميتوان عنوان كرد تجربه واگذاري شركتهاي دولتي بيانگر اين است كه اينگونه واگذاريها مغاير با روح قانون و سياستهاي كلي است. حسينيشــاهرودي ادامه داد: مشكل در روند واگذاري شركتهاي دولتي و عهدهدار شــدن مســووليت شــركتها توسط شبهدولتيها باعث شده از خصوصيسازي واقعي حمايت نشــود و تصديگري دولت ادامه پيدا كند. اين عضو هياترييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مديريت و اتخاذ تصميمات كالن درخصوص شركتهاي دولتي واگذار شــده همچنان در دست دولت است، افزود: مجلس بهصورت شفاف با روند اشتباه در واگذاري شركتهاي دولتي مخالفتكردهبنابراينبايدواگذاريهابه نحوي در دولت دوازدهم انجام شود كه بخشخصوصي و تعاوني تقويت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.