جذب‌سرماي ‌ههاي‌خارجي‌با‌ابزارهاي‌ك‌مريسك

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

گروه بورس- تامين سرمايهها بهعنوان يكي از نهادهايتاثيرگذاردربازارسرمايهازمسيرهايورودي و جذب سرمايههاي خارجي در اقتصاد ايران هستند. روز گذشته علي تيموريشندي، مديرعامل شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان در پاسخ به سوال «جهانصنعت» مبني بر اينكه اين شركت به عنوان يكي از تامين سرمايههاي پيشرو چه برنامههايي براي هدايت ســرمايههاي خارجي به بازار سرمايه ايران دارد، اظهار داشت: تا زماني كه زيرساختهاي مناسب ، كامل و پوشش ريسك براي اين دسته از سرمايهگذاران در اقتصاد ايران ايجاد نشود، جذب سرمايههاي خارجي پيچيده و مشكل است و بايد همه بسترهاي سختافزاري در اين زمينه شكل بگيرد و تقويت شود تا جذب سرمايههاي خارجي با سهولت بيشتري انجام شود. اين مقام مسوول در ادامه اعالم كرد كه تامين سرمايه لوتوس پارسيان بــا پيشبيني اين اتفاق، ابزارهاي الزم براي جذب سرمايههاي خارجي را طراحي كرده كه در آيندهاي نزديك را عملياتي میشود. 4500 ميلياردتومانتعهدپذيرهنويسي بر اساس اين گزارش، علي تيموري در ادامه اين نشست خبری گفت: سال گذشته از طرف سازمان بــورس و اوراق بهادار بــه عنوان فعالترين تامين سرمايه انتخاب شديم. وي در ادامه افزود: تاكنون ۰۰۵۴ ميلياردتومانتعهدپذيرهنويسياوراقمختلف انجام شده است. همچنين تا پايان سالجاري۰۰۵۱ ميليارد تومان اوراق منتشر ميشود و تاكنون ۱۱ مورد تعهد پذيرهنويسي از طريق افزايش سرمايه انجام شده است. اين فعال بازار سرمايه با اشاره به اهميت تنوعبخشي در ابزارهاي مالي گفت: به دنبال عملياتيكردنابزارهايجديدهستيمودراينراستا دســتورالعملهاي الزم در سازمان بورس تصويب شده و پيگير آن هستيم. تيموري خاطرنشان كرد: در زمينه پوشش ريسك مديريت داراييها و توسعه ابزارها پيشنهادات الزم به سازمان بورس داده شده استوقطعاتنوعابزارهاكاركردمناسبيبرايتوسعه بازار دارد. اين مقام مسوول با بيان اينكه هرچقدر بازار سرمايه بزرگتر و متنوعتر باشد، ذينفعان آن نفع بيشتري خواهند برد، اضافه كرد: بنابراين بايد كمك كنيم تا بازار سرمايه از ابزارهاي متنوع و گستردهتري برخوردار شود. وي در ادامه خاطرنشان كرد: البته ايجاد ابزارهاي جديد با مشكالت زيادي مواجه است و اساســا اكوسيستم آن راحت نيست. مديرعامل تامينسرمايهلوتوسپارسياندرخصوصمشكالت اين صنعت در كشور اذعان داشت: در بخشهاي مختلف از جمله قوانين و مقررات، نيروي انساني ...و مشكالتي وجود دارد كه موجب شده فعاالن بازار از حركت به سمت توسعه ابزارهاي جديد دوري كنند اما در تامين سرمايه لوتوس با وجود نيروي انساني ريسكپذير و جسور، قدمهاي جدي در اين زمينه برداشته شده است. عملكردپذيرهنويسي2 صندوق وي با اشاره به پذيرهنويسي صندوق جسورانه و صنــدوق طال و انجام معامالت ثانويه آن در بازار گفت: اين اقدامات نويدبخش تنوعپذيري در طراحي ابزارهاي بازار سرمايه است. تيموري شندي در ادامه با بيان اينكه درصد قابل توجهي از شركتهاي تامين سرمايه در بازار با سهامداري بانكها شكل گرفتهاند، افزود: بيشتر شركتهاي تامين سرمايه تحت تاثير سياستهاي بانكها هستند و از اين جهت ممكن است اين موضوع آثار منفي بر عملكرد آنها داشته باشد. وي با اشاره به اينكه براي توسعه نهادهاي مالي بايدازشكلسنتيخارجشويم،گفت:درحالحاضر در دوران گذار هستيم و بايد تامين مالي در كشور از بازار پول به سمت بازار سرمايه حركت كند كه در اين راستا وضعيت سيستم بانكي ميتواند بر كندي يا سرعت اين روند تاثيرگذار باشد. اين مقام مسوول با بيان اينكه تامين سرمايه در دنيا به طور معمول به سمت ابزارهاي مالي كه پايه كااليي دارند پيش ميرود، اظهار داشت: علت اين موضوع اين است كه اين نوع ابزارها ريسك كنترلشدهاي دارند كه بر اين اساسبرايتوسعهبازارسرمايهبايدبهسمتاينگروه ابزارها برويم. تيموري شندي با بيان اينكه در سال گذشته برخي از تامين ماليهاي صورت گرفته در صنعت خودروي كشور با سود۵۴ درصد انجام شده است، گفت: هزينه باالي تامين مالي موجب افزايش هزينه توليد، كاهش سودآوري و در نتيجه فشار بر مصرف كننده ميشود. به همين دليل هر چه هزينه تامين مالي صنايع بهويژه صنعت خودرو كمتر شود رقابتپذيري بيشتر و نيز هزينه توليد كمتر ميشود و بر اين اســاس بايد به سمت استفاده از ابزارهاي كااليي پيش برويم. جزييات عرضه خودرو مديرعاملشركتتامينسرمايهلوتوسپارسيان درخصــوص وضعيت عرضه خودرو در بورس كاال گفت: در مرحله اول سال گذشته خودروي سراتو در بورس كاال پذيرش شد كه تاكنون چند بار عرضه اين خودرو صورت گرفته است. همچنين در مرحله دوم، پذيرش خودروي دنا در ارديبهشت امسال در اينبورسانجامشدهكهبراساسپيشبينيهاعرضه دنا در اين بورس از مهرماه امسال آغاز و پيشبيني ميشود تا پايان سال ۰۰۲۲ خودروي دنا در بورس كاال عرضه شــود. وي ادامه داد: از سوي ديگر بنا داريم فرش ماشــيني و فرش دســتباف را نيز به بورس كاال بياوريم كه از اين جهت هم ميتوان از بستر بازار سرمايه براي تامين مالي صنايع كوچك و بزرگ استفاده كرد. اين مقام مسوول درخصوص وضعيت ورود ســرمايه خارجي به بازار سرمايه در دوران پسابرجام گفت: در هيچ جاي دنيا ۰۷ درصد سرمايهگذاري در بورس به صورت مستقيم توسط حقيقيها صورت نميگيرد اما در بازار ســرمايه ما چنين است. بنابراين ادبيات سرمايهگذاري در بــورس ما متفاوت از ديگر كشورهاســت و نبايد انتظار داشته باشــيم خارجيها با اين شرايط به بازار ما ورود كنند. وي با تاكيد براينكه براي شرايط ورود سرمايه خارجي به بورس كشور بايد متناسب با ســاير بورسهاي دنيا تغيير كند، گفت: بحث شفافيت صورتهاي مالي و گزارشات شركتها نيز از ديگر موانع ورود خارجيها به بازار سرمايه كشور است. تيموري در بخش ديگري از سخنان خود به راهاندازي آنالين صدور و ابطال صندوقها اشاره كرد و گفت: از ســال گذشته ديگر مشتريان نيازي به حضور فيزيكي براي صدور ابطال ندارند و همچنين امسال در جهت تكميل روند آنالين شدن فعاليت لوتوس پارسيان امكان اتصال درگاه تامين سرمايه به كارگزاري بيمه، صرافي و بانك پارسيان به طور همزمان وجود دارد و اين اقدام تا دو هفته ديگر به بهرهبرداري ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.