روز سبز بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News -

در چهارمين روز معامالت بورس تهران در اين هفته دماسنج بازار ۸۲ واحد رشد كرد اما سهام شركتهاي خودرويي يك دست با كاهش قيمت همراه شدند. در عين حال قيمت سهام فلزات اساسي روند رو به رشدي را تجربه كردند. به گزارش ايسنا، روز گذشته سهشنبه شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران ۸۲ واحد رشد كرد و به رقم ۱۸ هزار و ۳۱۳ واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هموزن با ۶۵ واحد افت به رقم ۷۱ هزار و ۸۷۶ واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور نيز ۵۲ واحد افت كرد و تا رقم۹۸ هزار و۳۷۵ واحدي پايين آمد اما شاخص بازار اول و بازار دوم هر يك به ترتيب۵۲ و۹۲ واحد باال رفتند. در معامالت روز گذشته نماد شركتهاي كشتيرانيايران،معدنوصنعتيگلگهر،معدنيوصنعتيچادرملوبهترتيب با ‪۷۲ ۸۶،‬ و ۲۱ واحد تاثير مثبت روي دماسنج بازار بيشترين نقش فزاينده را روي شاخص داشتند، اما در طرف مقابل صنايع پتروشيمي خليجفارس، مخابرات و پارسخودرو به ترتيب با۹۱،۵۱ و۴۱ واحد تاثير كاهنده بيشترين نقش پايينبرنده را روي دماسنج بازار داشتند. روز گذشته در گروه خودرو ۴۵ ميليون و ۳۴۸ سهم به ارزش هشت ميليارد و ۰۰۵ ميليون تومان در شش هزار و ۷۳ نوبت معامله مورد دادوستد قرار گرفت. در اين گروه كليه نمادها با روند رو به كاهشي در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني مواجه شدند. همچنين در گروه فلزات اساسي بيش از ۴۶ ميليون سهم جابهجا شد كه ارزش آن به رقم بيش از ۵۱ ميليارد تومان ميرسيد. اما در اين گروه مخالفخودروييهاتعدادبيشترنمادهامقداريدرقيمتپايانيرشدكردند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم ۲۱۲ ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از ۲۶۴ ميليون سهم طي ۳۴ هزار و ۶۰۹ تومان دادوستد بود. صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي معادن بافق، فرآوري مواد معدني، كشتيراني، پشم شيشه ايران، گرانيت بهسرام، قند هكمتان و باما بود. در مقابل نمادهاي موتورسازانتراكتورسازيايران،معادنمنگنزايران،فنرسازيزر،فرآوردههاي نسوز ايران، زغالسنگ نگين طبس، سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران و نيروترانسبابيشترينكاهشقيمتدرانتهايجدولمعامالتقرارگرفتند. در پايان معامالت روز گذشــته ســرمايهگذاران بورسي براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق امين يكم، پارند پايدارسپهر، اوراق مشاركت شهرداري شيراز و اوراق صكوك سايپا سنگينترين صفها را ثبت كردند. اين در حالي بود كه گروهي ديگر از سرمايهگذاران تالش كردند با عرضههاي سنگين از واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، سهام آهنگري تراكتورسازي ايران، سيمان مازندران، اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت ملي نفت ايران و اوراق مشاركت رايانسايپا خارج شوند. اين نمادها طوالنيترين صفهاي فروش را داشتند. در دادوستدهاي روز گذشته عمران توسعهفارسبامعاملهبلوكي۲۴ ميليونحجميبيشترينحجممعامالتو داروسازي دكتر عبيدي با معامله بلوكي۳۹۴ ميليارد ريالي، بيشترين ارزش معامالت را داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.