عملياتي شدن عرضه سهام يك شركت ايراني در بورس استانبول

Jahan e-Sanat - - News - کف بازار

يك مقام مســوول از عرضه سهام پتروشــيمي يك شــركت ايراني در بورس استانبول در آينده نزديك خبر داد و گفــت: كارگروه ويــژهاي براي عرضه سهام اين شركت تشكيل شده و مدل پيشــنهادي براي پذيرش آن نيز به تاييد رسيده است. محمدسجاد سياهكارزاده،مديراموربينالمللشركت سپردهگذاريمركزيدرگفتوگوباسنا گفت: كارگروهي متشــكل از بورس تهران، شركت سپردهگذاري مركزي، بورس استانبول تاكاس بانك و شركت MKK تشــكيل شده است تا زمينه پذيــرش و قيمتگذاري ســهام اين شركت پتروشيمي در بورس استانبول فراهم شــود. تاكاس بانك از اعضاي وابسته به فدراسيون جهاني بورسهاي اروپايي- آسيايي FEAS ، عضو موسسه سپردهگذاري اروپا، عضو انجمن ملي ارايه كدهاي بورس ANNA و مسوول امور مبادله و تســويه وجوه حاصل از مبادالت اوراق بهادار معامله شــده در بورس اســتانبول، است. سياهكارزاده افزود: ســهام اين شركت قرار است به صــورت همزمان در بــورس تهران و استانبول عرضه شود كه بهطور حتم اين اتفاق، رويداد مهمي در تاريخ بازار سرمايه كشور خواهد بود. به گفته مدير امور بينالملل سمات، مدل پيشنهادي براي پذيرش اين شركت به تاييد رسيده كه قرار است در اين كارگروه، جنبههاي مختلف از جملــه مباحث معامالتي، افشاي اطالعات و موارد پس از معامالت، سپردهگذاريسهامدرحسابتجميعي، اقدامات شــركتي، مباحث حقوقي، ترتيبات قراردادي ...و بررســي شود. سياهكارزاده ابراز اميدواري كرد: هرچه ســريعتر، فاز عملياتــي پذيرش اين پتروشيمي در بورس استانبول انجام شــود تا زمينه بينالمللي شــدن آن فراهم شود. يادآور ميشود شركتهاي ايرانخودرو، ســرمايهگذاري غدير و شركت ملي مس هم فعاليتهايي را براي بينالمللي شــدن و پذيرش در بورسهاي خارجي آغاز كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.