عرضه اوليه «اوان» امروز در فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - اصل 44

گروه بورس- امروز نخســتين عرضه اوليه امسال فرابورس با عرضه ۰۱ درصد از سهام شركت مبين وان كيش با نمــاد «اوان» به روش ثبت ســفارش در بازار دوم رقم ميخورد. مبين وان كيش بــه عنوان دومين شــركت حاضر در گروه اطالعات و ارتباطات پس از آتيه داده پرداز است كه با عرضه تعداد ۰۱ ميليون سهم از يكصد ميليون ســهام اين شركت، فردا آغازگر عرضههاي اوليه امســال فرابــورس خواهد بــود. مدير عرضه اين شركت، مشــاور سرمايهگذاري ديدگاهاننوين بوده و حداكثر سهام قابل خريداري توســط هر شــخص حقيقي و حقوقي به تعداد ۰۵۴ سهم اســت. اين عرضه اوليه داراي دامنه قيمتي از مبلغ ۰۰۴۳ ريال تا ۰۷۴۳ ريال در ثبتسفارش است و شركت مشاور سرمايهگذاري ديدگاهاننوين به عنوان متعهد خريد آن نقشآفريني خواهد كرد به طوري كه سقف تعهد خريــد آن ۰۵ درصد از ســهام قابل عرضــه در عرضه اوليه اعالم شــده اســت. گفتني است، روز يكشنبه در جريان نشســت خبري «يك ديدار، يك عرضه» كه به تشريح عملكرد و فعاليت اين شركت اختصاص داشت، عضو هياتمديره شــركت گسترش الكترونيك مبين ايران از پوشش كامل سود هر سهم اين شركت در فصل بهار و چهار ماهه ابتداي امسال خبر داد و گفت: سال گذشته نيز ۷۵ درصد از سود پيشبينيشده را محقق كردهايم. شــركت مبين وان كيش با سرمايه يكصد ميليارد ريالي براي سال مالي منتهي به ۹۲ اسفندماه ۶۹ به ازاي هر سهم ۳۳۵ ريال سود پيشبيني كرده است كه از اين ميزان در گزارش سه ماه رقم ۵۴۱ ريال معادل ۷۲ درصد را پوشش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.