شد

Jahan e-Sanat - - News -

شود. از ســوی ديگر سرمايهگذاران اروپايي نسبت به ارز رايج اين كشور، يورو، ابراز نارضايتي كردهاند و بيشتر تمايل به تغيير واحد پولي خود دارند. بر اين اساس، شاخص فوتسي MIB در ايتاليا با رشد ۴۱ درصدي در سال جاري همراه شد در حالي كه در همين بازه زماني شاخص S&P در آمريكا با رشــد ۱۱ درصدي همراه بوده است. مايك بل، تحليلگر ارشــد مديريت دارايي جيپي مورگان در اين خصوص اظهار داشت: بيشترين تاثير را در رشد شاخصها در بازار ايتاليا عملكرد مثبت شركتهاي مالي داشت. با وجود سه بانك كه در ســالهاي گذشته براي ادامه حيات خود از دولت اين كشور كمك گرفتند، سهام بقيه بانكها در اين كشور با ميانگين رشد ۰۳ درصدي قيمت همراه شد. اين در حالي است كه كانادا به عنوان يكي از اعضاي گروه G7 كه در ابتداي ســال با عملكرد بسيار مناسب بازار سهام خود همراه بود، حتي با وجود اقتصاد باثبات خود نتوانست به روند صعودي بازار سهام خود ادامه دهد و در يكسال گذشته به منفيترين بازار گروه G7 تبديل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.