ايتاليا، بهترين بورس

Jahan e-Sanat - - News -

روند معامالتي شاخصها در بازار ايتاليا، اين كشور را به بهترين بازار در ميان كشورهاي عضو G7 تبديل كرد. به گزارش سنا، اعتماد سرمايهگذاران اروپايــي به بهبود اوضــاع اقتصادي در اروپا موجب شــد، بــازار ايتاليا به عنوان يكي از بهترين بازارهاي عضو G7 (آلمان، فرانسه و ايتاليا) انتخاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.