از بهبود محيط كسبوكار تا مديريت واردات

Jahan e-Sanat - - News -

محمد شريعتمداري بهعنوان وزير پيشنهادي صنعت، معــدن و تجارت در دولــت دوازدهم معرفي شد.

محورهايبرنامهپيشنهاديوزارتصنعت،معدن وتجارتباتوجهبهتبيينوتحليلوضعيتموجود، احصاي اهم قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدها و نيز تكاليف مصرح اســناد باالدستي با رويكرد مسالهمحوري به اين شرح است.

برپايهاينگزارش،بهبودمحيطسرمايهگذاريو فضاي كسب و كار در بخش، توسعه سرمايهگذاري داخلــي و خارجي، رفع موانــع، تثبيت و ارتقاي رونــق توليد و توانمندســازي بخشخصوصي، توســعه صادرات غيرنفتي، ارتقاي سهم و نقش فعاليتهاي معدني در توليــد ناخالص داخلي، بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي، بهبود و توسعه روابط تجاري بينالمللي، ارتقاي بهرهوري عوامل توليد، توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه، پشتيباني و مشاركت در ايجاد و توسعه زيرساختهاي بخش، مديريت واردات و همكاري و پيگيريمجدانهدرمبارزهباقاچاق،ارتقايتوانمندي منابع انساني شاغل و مورد نياز بخش و بازنگري معماري سازماني، محورهاي برنامه پيشنهادي را تشكيلميدهند.

وي معاون اجرايي رييسجمهور از سال 1392 تاكنون اســت و در ســوابق اجرايي سياسي وي عضويت در شــوراي راهبــردي روابط خارجي جمهورياسالميايرانبهحكمرهبرمعظمانقالب اسالمي از سال7731 1392ات و رييس كميسيون اقتصادي آن شورا، وزير بازرگاني جمهوري اسالمي ايران از ســال 1376 تا ،1384 عضو هيات امناي ستاد اجرايي حضرت امام(ره) به حكم رهبر انقالب از سال0731 تاكنون و رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) از سال 1373 تا 1376 و نماينده تاماالختيار دولت جمهوري اسالمي ايران در الحاق به سازمان تجارت جهاني از سال 1380 تا 1384 و ورود ايران به عنوان عضو ناظر در همين دوران به چشم ميخورد. اقدامات انجام شده تهيه اليحــه اصالح قانون تجارت جمهوري اســالمي ايران پس از 80 ســال در هزار ماده و تقديم آن با همكاري و هماهنگي قوه قضاييه به مجلس ششم، بازنگري قانون مقررات صادرات و واردات جمهوري اسالمي ايران و الغاي نظام صدور مجوزهاي استقرار نظام تعرفههاي موثر بهجاي آن براي نخستين بار در جمهوري اسالمي ايران، تهيه اليحــه قانون تجارت الكترونيك و قانون جديد صدور گواهي امضاي ديجيتال، تهيه اليحه قانون جديدنظامصنفيوبرپايهآنتشكيلشورايعالي و اتاقهاي اصناف كشور و تقديم به مجلس ششم، بازنگري رژيم تجاري ايران و اخذ عضويت ناظر در سازمان تجارت جهاني ،)WTO( تاسيس مركز ملي فرش ايران، تاسيس سازمان توسعه تجارت ايران براي نخستينبار در ايران با ادغام و تجديد ساختار مركز توســعه صادرات سابق، تاسيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي، انحالل سازمان بازرسي و نظارت و ادغام وظايف آن در سازمان از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، انحالل و ادغام وظايف سازمانهايي نظير سازمان قند و شكر، سازمان غله كشــور، شركت گسترش خدمات بازرگاني، سازمان تعاوني مصرف شهر و روستا و دهها شركت كوچك و بزرگ ديگر، اقدام عملي در كوچكسازي دولت و كاهش كادر وزارت بازرگاني از حدود 30 هزار به حدود 13 هزار نفر از جمله اقدامهاي اساسي انجامشده توسط شريعتمداري در سالهاي گذشته است. شريعتمداريرابيشتربشناسيم محمد شريعتمداري حدود چهارسال بهعنوان معاون اجرايي رييسجمهور و چهار ماه پيش از انتخابات در جايگاه رييس ستاد انتخاباتي روحاني به انجام وظيفه پرداخت.

وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت 57 ســاله است و در هشت سال دولت اصالحات عهدهدار پست وزارت بازرگاني بود.

شــريعتمداري عالوه بر پست معاون اجرايي رييسجمهور، جانشين رييسجمهور در شوراي عاليايرانيان،شورايعاليفضاييوشوراياستاندارد و تحقيقات صنعتي را برعهده داشت.

وزيرپيشنهاديدولتدوازدهمدرآغازكاردولت يازدهم حسن روحاني، مدت 20 روز سرپرستي وزارت ورزش و جوانان را در اختيار داشت.

وي عضو جمعيت دفــاع از ارزشهاي انقالب اســالمي و از حاميان محمدي ريشهري، نامزد رياستجمهوري در انتخابات سال6731 بود.

بعد از پيروزي حســن روحانــي در انتخابات رياستجمهوري وزارت صنعت، معدن و تجارت محتملتريــن وزارتخانه براي تغييــر وزير بود؛ وزارتخانهاي كه اگر كشــور در شرايط عادي بود عملكرد قابل قبولي داشت اما به سبب ركود حاكم و كمبود نقدينگي براي كنترل تورم نتوانســت آنطور كه بايد و شايد تحولي در صنايع و معادن كشور ايجاد كند. ابتدا گزينههايي همچون مسعود خوانســاري، نوروززاده و ويسه مطرح شدند كه با توجه به نزديكي معاون اول رييسجمهور با ويسه، احتمال حضور وي در پست صدارت باال رفت اما پسازمدتياينگزينهحذفشدوسرانجاممحمد شريعتمداريكهدردورانانتخاباترياستجمهوري دوازدهم مسوول ستاد انتخاباتي روحاني بود براي وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي شد.

محمد شــريعتمداري متولد 3 تير 1339 در تهران اســت و در سال 1356 وارد دانشگاه شد و كارشناسي ارشــد خود را در رشته مديريت اخذ و براي اخذ دكترا به خارج از كشــور سفر كرد. او از جمله افرادي بود كه در تاسيس وزارت اطالعات در دهه 60 مشاركت داشت؛ حضوري كه در ادامه فعاليتهايش در كميتههاي انقالب و اطالعات نخستوزيريتعريفميشد.

وي در دولت شهيد رجايي به عنوان معاونت امور انقالب شروع به كار كرد و سپس در دولت اول آيتاهلل هاشمي بهعنوان قائممقام وزير بازرگاني به فعاليت خود ادامه داد.

شريعتمداريسپسبهدفتررهبريرفتومامور تاسيس معاونت نظارت و حسابرسي شد و تا سال 76 در اين نهاد فعاليت كرد و در سال 73 با حفظ عنوان، مسوول ستاد اجرايي فرمان امام شد.

در انتخابات رياســتجمهوري ســال 76 از حجتاالسالم ريشهري حمايت كرد اما به دولت خاتمي دعوت شد و توانست از مجلس پنجم براي وزارت بازرگاني راي اعتماد بگيرد.

انحالل سازمان غله ايران، سازمان قند و شكر ايران، سازمان گسترش خدمات بازرگاني ايران و سازمانتعاونمصرفشهروروستاوتجميعوظايف آنها در شركت بازرگاني دولتي ايران از ديگر اقدامات شريعتمداريبود.

شريعتمداري در دوران صدارت خود سازمان بازرســي و نظــارت را در ســازمان حمايــت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان ادغام كرد، 51 درصدازسهامشركتكشتيرانيجمهورياسالمي ايران را به بخش غيردولتي واگذار كرد و در حوزه اقدامات تاسيسي و توسعهاي، مركز توسعه صادرات ايران با ادغام در معاونت بازرگاني خارجي به سازمان توسعه تجارت ايران بدل شد و رييس كل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادي خارجي نام يافت.

در اين دوره ايران به عضويت ناظر WTO در آمد و قانون جديد تجارت الكترونيك، قانون جديد گمركي، قانون جديد حمايت از مصرفكنندگان و قانون جديد صدور گواهي امضاي ديجيتالي به تصويبمجلسرسيد.

شريعتمداري پس از اتمام دوره وزارت با تبديل حكم به عنوان كارشناس عالي دولت به فعاليت پرداخت و از ســال 1385 تاكنون به حكم رهبر معظمانقالبدرسمتعضوشورايراهبرديروابط خارجي جمهوري اسالمي ايران بهعنوان رييس كميسيوناقتصاديفعاليتميكند.

در دولت يازدهم حسن روحاني طي حكمي شريعتمداري را به معاونت اجرايي رييسجمهور منصوبكرد.

بررسيپيشينهشريعتمداريدرارزيابيمجلس شوراي اســالمي از وي نشان ميدهد كه اعتماد جناحهاي مختلف سياسي كشور به شريعتمداري موجب شــد تا وي در دو نوبت مراجعه دولت به مجلس شــوراي اسالمي براي اخذ راي اعتماد با باالترين آرا (دوره نخست با 199 راي و دوره دوم با 215 راي) روبهرو شود.

شريعتمداري در كارنامه كاري خود مدت 12 سالدرسمترياستكميسيونونيزرياستهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور را دارد.

ويمدتهشتسالوزارتخود،رياستشوراي عالي نظارت بر اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران را نيز برعهده داشت.

وزير پيشنهادي دولت دوازدهم طي سالهاي 1376-84 عضويت هيات امناي دانشگاه مازندران ودانشگاهعالمهطباطباييرابهحكمرييسجمهور و نيــز عضويت هيات امناي بنياد شــهيد و امور ايثارگران را به نمايندگي از خانوادههاي شــهدا و حكمرياستجمهوريبرعهدهداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.