۰۴ درصد فعاالن اقتصادي بار ماليات را به دوش ميكشند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رييس اتحاديه آهن، فوالد و فلزات تهــران گفت: با وجود تفاهمات انجام شــده مبني بر كاهش ماليات بر ارزشافزوده صنف آهن از 9 به 6 درصد هنوز اين ميزان ماليات باالست.

محمــد آزاد در همايش روســاي اتحاديه آهنفروشان سراسر كشور كه در تهران برگزار شــد، افــزود: با تالش اتاق اصناف ايران و اتحاديه موفق شديم توافقنامهاي با سازمان امور مالياتي امضا كنيمكهبراساسآنبند«ز»تبصره«6» قانون بودجه سال 96 اصالح و ماليات ارزشافزوده اين صنف به شش درصد كاهشيافت.

وي تصريح كرد: اتحاديه آهنفروشان تهران بيش از سه هزار عضو داشت كه به دليل ساختار اشتباه قانون ماليات بر ارزشافزوده حدود يكهــزار و و 400 هزار واحد آن تعطيل شدند.

آزاد ادامه داد: آن دسته از فروشندگان آهنآالت كه نســبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامهدورههايگذشتهاقدامنكردهاند تا پايان آذرماه امســال فرصت ثبتنام خواهندداشت.

وي تاكيد كرد: از ابتداي ســال 97 تمامياعضاياينصنفازنرمافزارصندوق مكانيزه استفاده خواهند كرد و استفاده از اين نرمافزار نيازي به دستورالعمل ندارد و باعث شفافيت مالياتي و واقعي شدن دريافت ماليات خواهد شد.

آزاد با بيان اينكه بيش از 40 درصد بار مالياتي را فعاالن اقتصادي به دوش ميكشند، افزود: ما معتقد به پرداخت ماليات هستيم اما اينكه 60 درصد فرار مالياتي وجود دارد عادالنه نيســت كه اميدواريم يك روز به جاي درآمد نفتي شاهد افزايش صادرات غيرنفتي و كسب درآمدهاي ارزي باشيم.

وي اظهــار كرد: ضريــب مالياتي آهنفروشان 2 درصد است درحاليكه ضريب ســود براي اين صنف تنها يك درصد اســت. بيش از 20 هزار عضو در اتحاديههاي آهنفروشان سراسر كشور وجود دارد.

همچنينرييساتاقاصنافايراننيز دراينهمايشباتاكيدبرضرورتاصالح قانون ماليات بر ارزشافزوده گفت: بحث ماليات بر ارزشافزوده در سه سال اخير مشكالت فراواني را براي اصناف ايجاد كرده و ساختار اين قانون بايد سريعتر بررسي و اصالح شود.

علي فاضلي افزود: قانون آزمايشــي ماليات بــر ارزشافزوده منجر به ايجاد ناهماهنگيهاييدربرخيازاتحاديههاي كشــور از جمله اتحاديه آهنفروشان شده است.

وي تصريح كرد: مشكل اينجاست كــه در اين قانــون ماليــات در چند مرحله دريافت ميشــود كه منجر به سوءبرداشتهايي شده است. اتاق اصنفا براي اصالح اين قانون تالشهاي زيادي كرده و اكنون اصالحات پيشنهادي به مجلس ارائه شــده است. قانون ماليات بر ارزشافزوده فعلي مشكالت اساسي در مرحله اجرا دارد و بايد اصالحات آن با همراهي مجلس و دولت براي اتمام مشكالتاتحاديههابهتصويببرسد.

فاضلياظهاركرد:اصالحقانونماليات بر ارزشافزوده به زودي در صحن علني مجلسشوراياسالميمطرحخواهدشد كه اميدواريم با تصويب و نهايي كردن اين قانون، مشكالت اصناف و كارآفرينان مرتفعشودضمناينكهاصالحآنبهبحث شفافسازي و افزايش بودجه عمومي دولت كمك خواهد كرد.

وي ادامــه داد: يكي از ايرادات اصلي قانون فعلي اين است كه ماليات هم از مواد اوليه، هم از واردات و هم از سرمايه دريافت ميشود كه منطقي و قابل قبول نيست. به عنوان نمونه طال يك كاالي سرمايهاي است و نبايد از سرمايه ماليات دريافت شود.

فاضليبابياناينكهاصنافباپرداخت ماليات حقه مخالفتي ندارند، گفت: اگر اصالح ســاختار ماليات بر ارزشافزوده مورد بررســي قرار نگيرد، منجر به فرار ســرمايهها خواهد شد و اصالحيه اين قانون به زودي از مجلس به دولت براي بررسي و كارشناسيهاي بيشتر ارجاع داده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.