ربيعي هم برنامه ارائه كرد

Jahan e-Sanat - - News -

علي ربيعي برنامههاي خود را به مجلس ارائه كرد كه بسترسازي نرمافزاري الزم به منظور افزايش اشــتغال همراستا با ساير برنامههاي اقتصادي، حفظ و صيانت از اشتغال نزديك به 80 درصد از شاغالن موجود كشور و ارتقاي مهارت مهمترين برنامههاي اشتغالي وي است.

علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم كه براي بار دوم از سوي حسن روحاني براي وزارت كار دولت دوازدهم معرفي شد، برنامه خود را اعالم كرد.

به گزارش تســنيم، برنامه وي در قالب 9 برنامه اســت كه شامل موارد زير است: برنامه اول: برنامه ملي فقرزدايي و كاهش نابرابري برنامه دوم: برنامه جامع حمايت با تاكيد بر كاهش آسيبهاي اجتماعي برنامه سوم: برنامه اشتغال فراگير با تاكيد بر مناطق محروم و روستايي دســتيابي به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در سال 96 به شرح زير است.

توسعه بسترسازي در جهت كاهش نرخ بيكاري متناسب با اهداف برنامه ششم

اقتصادي بسترســازي نرمافزاري الزم به منظور افزايش اشــتغال همراستا با ساير برنامههاي كار حفظ و صيانت از اشتغال نزديك به 80 درصد از شاغالن موجود كشور انساني ارتقاي مهارت و اشتغالپذيري جويندگان برنامه چهارم: توانمندسازي، مهارتافزايي و توسعه منابع برنامه پنجم: ارتقاي امنيت شغلي و صيانت از سرمايههاي انساني و منابع مادي در جامعه كار و توليد با همكاري شركاي اجتماعي برنامه ششم: پايدارسازي صندوقهاي بازنشستگي برنامه هفتم: تبديل بنگاههاي اقتصادي وابســته به صندوقها به پيشران اقتصاد ملي برنامه هشتم: توسعه تعاون افزايش تعداد فرصتهاي شغلي از 75 هزار و 721 نفر به 11 هزار و 278 در پايان سال 1400

افزايش پوشــش اعضاي تعاونيها در كشور در ســال از 13/05 به 13/11 درصد در پايان سال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.