حادثه معدن يورت به دليل قديمي بودن ماشينآالتبود

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-وقتيركوددربازاراستتوليدكنندهمجبوراستمحصوالتخودرا طوالنيمدت بفروشد و نميتواند هر سه ماه ارزشافزوده پرداخت كند.

سهلآبادي،رييسخانهصنعتومعدندرخصوصوضعيتبخشمعدن در چهار سال اخير گفت: در بخش معدن متاسفانه تحرك چندان مثبتي در اين چهار سال صورت نگرفت در صورتي كه كارشناسان معتقدند صنايع معدني ما به راحتي ميتواند جايگزين نفت شود اما به دليل ماشينآالت فرسوده و خارج از رده بودن و نبود آموزش بهروز نتوانستيم تحرك مثبتي در معدن داشته باشيم.

سهلآبادي ادامه داد: دليل اصلي حادثه معدن زمستان يورت گلستان، قديمي بودن ماشــينآالت بود. علت ديگر هم عدم دريافت حقوق بود و دغدغههاي روحي و رواني كارگران باعث شده بود تا تمركز الزم را نداشته باشــند.رييس خانه صنعت و معدن در خصوص آمار ارائه شده پرداخت تسهيالت به واحدهاي توليدي گفت: عمده وامهايي كه گرفته شده براي استمهال بدهيهاي قبلي بوده، توليدكننده مجبور شده است براي ديون و بهرههاي بانكي اين وام را بگيرد و مستقيم به طلبكاران بدهد و در واقع هيچ اثر توسعهاي براي واحدهاي توليدي نداشته است.

وي ادامه داد: دولت بعدي بايد براي رد ديون فكري كند. در واقع تسهيالت بار مضاعف بهرهاي است كه روي دوش توليدگران سنگيني خواهد كرد. الزم است اين را بگويم همانطور كه همه ميدانند سود واقعي وامهاي دريافتي 24 درصد است و زماني كه موعد پرداخت آن ميرسد بهره مركب اعمال ميشود كه اين نوع بهره نه شرعي و نه قانوني است. حرف ما اين است كه بگذاريد صنعت جان بگيرد، سپس از آن ماليات بگيريد.

سهلآبادي ادامه داد: وقتي ركود در بازار است توليدكننده مجبور است محصوالت خود را طوالنيمدت بفروشد و نميتواند هر سه ماه ارزشافزوده پرداختكند.ازطرفديگروقتيقيمتارزمدتهاثابتبماندتوليدكنندگان آسيب ميبينند و فيض آن را قاچاقچيان ميبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.