ركود بازار مانع افزايش قيمت خودروسازان شد

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

با گذشت يك ماه از مصوبه شوراي رقابت بــراي افزايش قيمت خودرو و اعــالم برخي خودروســازان مبني بر افزايش قيمت محصوالتشان از همان روز ابالغ مصوبه، ركود بازار مانع افزايش قيمت كارخانهاي خودروها شده است.

با گذشت بيش از يك ماه از صدور مصوبه شــوراي رقابت براي افزايش 2/69 درصــدي قيمت خانواده پژو و ســمند و رشد 1/25 درصدي قيمت خانواده پرايد و تيبا، ركود بازار و نبود مشتري باعث شده تا خودروسازان فعال براي افزايش قيمت محصوالتشــان اقدامي نكنند تا شــايد وضعيت بازار بهتر شود. هرچند با نزديك شدن به ايام محرم و صفــر بازار خودرو ركود بيشتري را تجربه خواهد كرد.مصوبه شــوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو يك ماه پيش صادر شــد و در آن زمان تقيزاده، معاون فروش سايپا اعالم كرد كه به محض ابالغ مصوبه شوراي رقابت، قيمت محصوالت اين شركت خودروســاز افزايش خواهد يافت اما حال با گذشــت يك ماه از صدور مصوبه، افزايش قيمتي در مورد محصوالت اين شركت صورت نگرفته و به نظر ميرسد اظهارنظر معاون فروش سايپا بيشتر با هدف بازارگرمي صورت گرفته تا شايد برخي متقاضيان را به خريد خودرو ترغيب كند.

به گــزارش فارس هرچنــد اوايل ماه جاري، ســايپا با ارسال نامهاي به نمايندگيهايفروشخوداعالمكردكه افزايشقيمتهاشاملخودروهاياماني وپروندههايپذيرشنشدهدعوتنامههاي ارسالشده ميشــود اما تاكنون هيچ قيمت جديدي به نمايندگيهاي سايپا ابالغ نشده است.

در عيــن حال، وجود ركود در بازار خودرو باعث شده تا ايرانخودرو نسبت به عرضه بعضي محصوالتش، سياست محدوديت را در پيش بگيرد و همين موضوع بر قيمت بازار آزاد اين خودروها تاثيرگذار بوده است.

در نتيجه قيمــت پژو پارس از 36 ميليون و 800 هــزار تومان در هفته گذشــته به 37 ميليون و 300 هزار تومان طــي روزهاي جاري رســيده است. همچنين محدوديت عرضه پژو 206 تيپ 5 باعث شده تا قيمت اين خودرو با افزايــش 500 هزار توماني طي روزهاي گذشــته مواجه شود. در حال حاضر پژو 206 تيپ 5 با قيمت 38 ميليون و 800 هزار تومان در بازار خريد و فروش ميشود.

محدوديت عرضه تندر 90 از سوي ايرانخودرو نيز باعث شده قيمت اين خودرو با رشد 300 هزار توماني به 40 ميليون تومان برسد.

به اين ترتيب ركود بازار خودرو باعث شده تا خودروسازان فعال براي افزايش قيمت محصوالتشان دست نگه دارند اما به سياستهايي مانند كاهش عرضه روي بياورند تا قيمت توليداتشان در بازار تقويت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.