آب‌از‌آب‌تکان‌نم ‌یخورد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فرهنگ- برخالف تصور، کابینه دولت دوازدهم نسبت به کابینه دولت یازدهم تغییر زیــادی نکرده اســت. در وزارتخانههایی هم که وزیرشان عوض شــده، معاون وزیر جای او را گرفته اســت که خیالمان راحت باشد سیاستهای دولت دوم روحانی دقیقا همان چیــزی خواهد بود که سیاســتهای دولت اولش! وزارت فرهنگ و ارشــاد از آن دســته وزارت خانههایی است که معاون جای وزیر را گرفته است. سیدعباس صالحی که در دولت قبل هم در زمان وزارت علی جنتی و هم در زمان وزارت سیدرضا صالحیامیری معاون وزیر فرهنگ و ارشاد بود، حاال در دولت دوازدهم به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه معرفی شده است. در نتیجه انتظار تغییر رویکرد در سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بسیار بعید است و احتماال این چهار سال نیز همه چیز مثل چهار ســال قبل خواهد بود. با همه ضعفهــا و قوتها بیایید کمی دقیقتر به سوابق سیدعباس صالحی و کارنامه چهار سالهاش در وزارت ارشاد نگاهی بیندازیم.

او متولد ٢٤۳١ در مشــهد است و دارای تحصیالت دکترای فلسفه از یکی از دانشگاهها و پژوهشگاههای وابسته به حوزه علمیه است؛ سیدعباس صالحی از سال ١۵۳١ وارد حوزه علمیه مشهد شــد، دروس مقدماتی، سطوح مقدماتــی و عالی را در حوزه علمیه مشــهد گذراند؛ از سال ٠۶ به حوزه علمیه قم عزیمت کرد و دروس خارج را تا سال ۸۶ در آن حوزه گذرانیده و مجددا به مشهد عزیمت داشته و در دروس خارج اساتید مشهد ادامه تحصیل داد، در ســال ۶۷ مجددا به حوزه علمیه قم مراجعــت تحصیلی و علمی داشــت. دروس مقدماتی را در مدرســه آقای موســوینژاد و دروس ســطح را در خدمت آقایان صالحی، مدرسی و فلسفی گذراند، در حوزه علمیه قم از دروس وحید خراسانی، جواد تبریزی بهرهمند شد، پس از عزیمت از مشهد در دروس زنجانی و علمالهدی شــرکت کرد. وی همچنین در مباحث فلســفی از ابراهیمی دینانی، انصاری شیرازی و حســنزاده آملی بهره برده است. از ابتدای ورود در حوزه، فعالیتهای تدریس داشــت و به تدریس اصول فقه، شرح لمعه، معالم و مکاسب مشغول بود.

در سال ۷۶–۵۶ سردبیر مجله حوزه و در سال ۶۷–۳۷ مسوول دفتر تبلیغات اسالمی خراسان بود، از سال ۶۷ تاکنون در سه دوره متوالی عضو هیاتمدیره دفتر تبلیغات اسالمی (و سپس عضو هیات امنای آن) بود.

از سال ۶۷ مدیر مسوول نشریه پژوهشهای قرآنی و از همان ســال عضو هیات تحریریه نشــریات فقه اهل بیت و کاوش فقه در فقه اهل بیــت بود. صالحی، در ادامه فعالیتهای خود ســال ۸۷ مدیر مســوولی و سردبیری نشــریه «پگاه» را برعهده داشت که تاکنون ۶۷١ شماره از آن منتشر شده است.

ســیدعباس صالحی، موســس ســایت دینآنالین نیز بوده اســت. وی در یادداشتی هدف خود را از تاسیس دینآنالین، پیگیری ارتبــاط و پیوند مســتحکمتر دین و عینیت اجتماعی دانســته است. از سال ١۶ در مجله حوزه به عنوان یکی از نویسندگان آن مشغول به فعالیت بود، همچنین از همکاران تفســیر راهنمــا از ابتدای فعالیت تا مراحل پایانی آن بود، ضمنا در پارهای از پروژهها و فعالیتهای علمــی، در مدیریــت و یــا در طراحــی آن نقشهایی داشــت چون: کاربرد دانش اصول در فقه و …

از تالیفات وی میتوان به، «تفسیر راهنما» اشــاره کرد که در آن نقش محقق را داشت، کتــاب «حــوزه و روحانیت»، «دانشــگاه و دانشجو» از دیگر تالیفات اوست. سیدعباس صالحی در دولت اول حســن روحانی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود، عملکرد او در طول حضورش در معاونت فرهنگی، اهالی فرهنگ و کتاب را تا حد زیادی به رضایت رساند.

تعامل با اصحاب فرهنگ و نشر و همچنین ارتقای مشــارکت با تشــکلهای مدنی نشر در اجرای مناســبتهای فرهنگی؛ خصوصا مشارکتدهی در سیاستگذاری و واگذاری امور اجرایی نمایشگاه کتاب تهران به تشکلهای نشر را باید از نقاط مثبت در کارنامه صالحی خواند. سیدعباس صالحی در رویه مسوولیتهایش، اصل شفافیت را لحاظ کرده که انتشار اسناد و مدارک هزینههای صورت گرفته از سوی این معاونت و اعالم عمومی مصوبات هیات خرید کتاب را باید از جمله گامهایی دانست که در این مسیر برداشته است.

از طرف دیگر او سعی کرده تا حد امکان از چرخه نشر، ناشران و اهالی قلم فاصله نگیرد و شنوای انتقادات، مشکالت و پیشنهادهای آنها باشد. مصداق این رویکرد صالحی، دیدارهای دورهای اوست که با حضور در کتابفروشیها انجام شــده از همین روســت که نزدیک به ٠٠٤ ناشــر فعال و شناخته شده برای تداوم حضور او در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نامه مینویسند.

او با اهالی رســانه هــم رابطه خوبی دارد، با وجود مصاحبههای نهچندان پرشــمار اما همــواره ارتباط مســتمر و صمیمانهای را با خبرنــگاران و فعاالن رســانهای حوزهی کار خود داشته است.

عملــی شــدن مطالبــه کتابفروشــان درخصــوص معافیــت مالیاتــی، حمایت از کتابفروشــان در قالب طرحهــای عیدانه و تابســتانه و پاییزه هم از دیگر اقدامات مثبت وزیر پیشــنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی در دوران حضورش در معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه به شمار میآید.

اجرای طرحهای ابتکاری در حوزه ترویج کتابخوانی را هم نباید فراموش کرد؛ جشنواره روستاها و عشــایر دوســتدار کتاب، طرح انتخــاب پایتخت کتــاب ایــران، راهاندازی باشــگاههای کتابخوانی کــودک و نوجوان و برگــزاری جام باشــگاههای کتابخوانی از آن جمله اســت. رویکرد مهم دیگر ســیدعباس صالحی در چهار سال گذشته را میتوان توجه عملی به شــعار «ایران فقط تهران نیســت» دانست. واگذاری گستردهتر نظارت بر کتاب به اســتانها که موجب تسریع و تسهیل کار نویسندگان و ناشران غیرتهرانی شده است.

سیدعباس صالحی به احتمال بسیار زیاد از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت و روال وزارت ارشاد به شکل ســابق خواهد بود. همانقدر خنثــی و بیتاثیر! دقیقا مثل دوران جنتی و صالحیامیری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.