انتشار آلبومی از همایون خرم

Jahan e-Sanat - - News -

آلبوم «یار آشــنا» شامل آثار «همایون خرم» منتشر شد.«یار آشنا» آلبوم دیگری اســت از نواختههای همایون خرم- نوازنده برجسته ویولن ایرانی- که از ســه بخش «ابوعطا»، «چهارگاه» و «دشــتی» ساخته و پرداخته شده و با تنبکنوازی محمود رفیعیان به اجرا درآمده است. ساختههای ماندگاری مانند تصنیف «رسوای زمانه»، «تو ای پری کجایی» و «شهرزاد رویا» در کارنامه هنری خرم دیده میشود. عالوه بر آن، این پیشکسوت فقید موسیقی ایرانی، قدرت زیادی در نوازندگی و بداههپردازی به شیوه نوازندگان رادیو در دهههای ٠۳ تا ٠۵ داشــت. در این مجموعه، سه مایه «ابوعطا» که بار احساسی فراوان دارد، «چهارگاه» که بسیار باصالبت است و «دشتی» محزون به کار گرفته شدهاند که ضربیها و چهارمضرابها توسط تنبک محمود رفیعیان همراهی شدهاند. زندهیاد خرم در یادداشتی بر دفترچه این آلبوم نوشته است: «موسیقی اصیل ایرانی همچون آب زاللی است که به تشنگی شنونده، پاسخ میدهد و او را با خود حقیقیاش آشتی میدهد. بسیاری از گوشههای موسیقی ما، یک شهر موسیقی است که اگر نسبت به آنها معرفت الزم پیدا شود، میتواند برطرفکننده عطش حقیقتجویانه انسان شود و عاقبت او را آن خنیاگر یگانه عشق رهبر شود. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است/عاقبت ما را بدان سر رهبر است.»

فرزند این موزیسین- رضا خرم- نیز در بخشی دیگر از دفترچه اثر، نوشته اســت: «اگر دوران طالیی آهنگســازی پدر را دهههای ٠۳ و ٠٤ و٠۵ بدانیم، دوران طالیی نوازندگی ایشان را میتوان دهههای ٠۶ و ٠۷ و ٠۸ و کمی قبل از آن انگاشت. سالهایی که عالوه بر مهارت و چیرهدستی، در نوازندگی تزکیهای در دل پدر ایجاد شــده بود که آثارش، فراتر از یک نوازندگی تکنیکی و حتی پراحســاس شد. آنچه توسط انگشتان او روی ویولن نواخته میشد. از ذهن او که همواره به یاد معشوق بود و از دل او که همواره جایگاه پاکی برای حضرت دوست بود، برمیآمد. از این رو، فرازمینی و در واقع آسمانی بود. قطعاتی که در این لوح فشرده میشنوید، بین سالهای ٠۸ تا ۵۸ بهشکل کامال بداهه و بدون توقف یا ضبط دوباره اجرا شده است. بسیاری از جمالت آن خلقالساعه بوده و سازندگی در آنها موج میزند و از عمق شگرفی برخوردار است و از این حیث، قابل تفکر و تأمل برای اهل فن است. ضمن آنکه برای عموم دلنشین است. قطعات ردیفنوازی نیست. گوشهها به صورت کامل اجرا نشده و توالی کالسیک آنها، رعایت نشده و در یک کالم، کادرها و محدودیتها شکسته شده است اما مملو از ظرافت، ابتکار، سازندگی و آفرینش بر مبنای اصالت است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.