نمایش آثار ٠٤ هنرمند ایرانی در استانبول

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مصطفی علیزادگان، عکاس و مدرس هنر از برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی ٠٤ نفر از هنرمندان ایرانی با عنوان «مهر» در شهر استانبول ترکیه خبر داد.

در اینباره توضیح داد: این نمایشــگاه که به کوشش گالری یاسمین ایران و گروه نیدراآرت ترکیه برگزار شده و از ٢١ مرداد در گالری ایدیل استانبول برپاست تا٢٢ مرداد ادامه دارد. از جمله آثار بهنمایش درآمده در نمایشگاهیادشدهمیتوانبهعکسهاییباموضوعانسان،معماری،طبیعت، آثار نقاشی، نقاشیخط و همچنین آثار گرافیکی اشاره کرد.

به گفته علیزادگان، این فعالیت با هدف تبادل هنر، فرهنگ و ایده با کشور ترکیه انجام شده که نشان از توان باالی هنرمندان ایرانی در زمینه بینالمللی دارد. براســاس اعالم، در این نمایشگاه آثار امیر شمسینیا، مصطفی علیزادگان، آزاده علیزاده حیدری، آزاده طاهریامین، بنفشــه حیدری، دنیا باقریفرد، احسان صالحیفرد، الهامالسادات فرزان مهر، فاطمه عزیزپور، هادی کریمی، حسین کالنتری، خورشید فرجادمنش، کیمیا حیدرایی، الله طاهری، مریم حاجیصادقی، مریم کیانی، معصومه عبادی، مژده عبداهللحیدری، محمدمهــدی نوروزی، محمدعلی دانشصدیق، محمدرضا یوســفزاده، محمد گلرخ، محمود کاملی، مینا آذرمند، ندا حاجمحمدرضا، ندا محققی، نسا نوشآبادی، نیوشا ساده، رقیه بیات، رومینا جهانگیرراد، ستاره رضایی، سیدهفاطمه موسویمنفرد، شادی نباتیزاده، شهرزاد محرابی، شیما فرهانجم، سمیه خاتمی، ستوده شاهمیرزایی، ویدا جیالنچی، زهرا میراخورلی و زهرا وفایی بهنمایش گذاشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.