راهي آسان با پرداخت

Jahan e-Sanat - - News - از گوشه و کنار

گروه‌فناوري-‌حذف دردسرهاي اســتفاده از كارتهاي بانكي در يك بســتر امن و جايگزينــي موبايل با بســياري از ابزارهاي مورد استفاده امروزي، پرداخت موبايلي را به يكي از ضرورتها تبديل كرده است. به نظر ميرســد اين امر نيز در حال تحقق است تا شــعار دولت همراه بيش از پيش عملي شود.

موضــوع پرداخــت موبايلي در سالهاي اخير و با گسترش گوشيهاي هوشمند به عنوان راهي آسانتر براي پرداخت مطرح شده است.

سرويس پرداخت موبايل ميتواند جايگزيــن دســتگاههاي كارتخوان )POS( شــود. ايــن كار ميتواند از طريق وارد كردن كدهاي دســتوري USSD يا NFC انجام شود. به اين ترتيب كاربر در هر مكاني با استفاده از موبايل امكان پرداخت خواهد داشت. ‌فناوري‌CFN‌چيست NFC جايگزيني بــراي انتقال اطالعات و فايلها بين دو دســتگاه موبايــل توســط بلوتوث اســت كه برخــالف بلوتوث نيــازي به صرف زمان براي جستوجوي دستگاههاي نزديك ندارد و به سادگي و با نزديك كردن دستگاه دوم قابل استفاده است. NFC از روشهــاي افزايش امنيت نظير الزام بــه تاييد برقراري ارتباط توسط دســتگاه دوم هم پشتيباني ميكند.

اطالعات به صورت كدشــده بين دو وسيله رد و بدل ميشود. NFC در گوشــيهاي موبايل در سه حالت مختلف ميتواند عمل كند؛ ميتواند با يك گوشي موبايل ديگر در حالت نظير به نظير ارتباط داشــته باشد، ارتباط بــا يك برچســب غيرفعال NFC/RNFC در حالت خواننده/ نويســنده يا ميتواند با يك NFC خــوان در كارتهــاي تقليد ارتباط داشته باشد.

فناوري NFC شيوهاي است كه در آن ارتباطي بيسيم بين دو دستگاه در مجــاورت همديگــر در فاصلهاي كوتاه (حداكثر چند سانتيمتر) برقرار ميشــود. امروزه تعداد گوشيهايي كه از تراشــه NFC استفاده و اين سامانه را پشتيباني ميكنند، روزبهروز در حــال افزايش اســت. مهمترين كاربرد NFC پرداخت پول از طريق گوشيهاي هوشمند است. براي اين منظور، كاربر اطالعات مربوط به كارت اعتباري خود را در گوشــي ذخيره ميكند و در زمان خريد، گوشي را به دستگاه NFC خوان نزديك ميكند تا پرداخت انجام شود.

‌چراغ‌ســبز‌بانك‌مركزي‌به‌ پرداخت‌موبايلي

البته از همان ابتدا به دليل مسايل امنيتي، مقاومتهايي از طرف بانك مركــزي و رگوالتوري دربــاره اين روشهــاي پرداخت وجود داشــت اما اواخر پاييز ســال گذشــته ناصر حكيمي، مديركل فناوري اطالعات بانك مركزي از آمادهسازي زيرساخت مــورد نياز براي بانكداري در بســتر تلفن همراه خبر داد و گفت: «در اين شيوه كه با شبيهســازي كارتهاي بانكي انجام ميشود، سيمكارتهاي مشــتريان جاي كارتهاي بانكي را ميگيرد.» اين خبــر تا حدي چراغ ســبز بانك مركزي براي فعاليت در عرصه پرداخت موبايلي بود.

محمــود واعظي نيز پس از آن به بحث خدمات بانكي بر بستر موبايل اشاره كرد و با بيان اينكه بايد احتياط در رگوالتوري بانكي را اندكي مديريت كرد تا ســرعت تحوالت بيشتر شود، گفت: بايد از پتانسيل جديد استفاده كنيم ولي كار ما در بخش كارشناسي و بوروكراسي درگير است.

با تحوالت نســل سوم و چهارم تلفــن همــراه كــه رخ داده، اكنون هــر تلفن هوشــمند ميتواند نقش كارت بانكي و دســتگاه كارتخوان را داشــته باشد؛ پس رگوالتوري بانكي با رگوالتــوري فناوري اطالعات بايد هماهنگتر كار كنند.

وي همچنيــن اظهــار كــرد: مدتهاست به دنبال ارتباط نزديك موبايل با بانك بودهايم اما متاســفانه در سيستم بانكي ما احتياط بيش از حدي صورت ميگيرد. در اين خصوص صحبتهايي شده و اميدواريم شرايط بهتري حاكم شود. اكنون خوشبختانه يك كميته مشترك راهاندازي شده و پس از جلســهاي كه با آقاي ســيف داشــتيم، اين موضوع مورد پيگيري بيشتر قرار گرفته است زيرا دوستان ميدانند پرداخت الكترونيك در بستر موبايل بخشي از شبكه ملي اطالعات و دولت الكترونيك به شمار ميرود.

‌رونمايي‌ رسمي‌ از‌ پرداخت‌ الكترونيك‌با‌CFN

در پي رونمايي رسمي بانكمركزي از روش پرداخت الكترونيك موسوم به NFC اوليــن ارائه پرداخت موبايلي به صورت گســترده در نمايشــگاه كتاب سال جاري اتفاق افتاد. به اين ترتيــب مديركل فنــاوري اطالعات بانك مركزي با تشريح بخشنامه بانك مركزي درباره مجوز به بانكها براي آغاز پرداختهاي موبايلي در كشور گفت: با توجه به توســعه استفاده از تلفنهاي همراه هوشمند در كشور، اســتفاده از ابزارهاي جديد پرداخت كــه جايگزيــن پايانههــاي فروش خودپردازها يا پرداختهاي اينترنتي شود، در جامعه احساس ميشد.

در ايــن شــيوه پرداختها بدون اســتفاده از كارت و بــا اســتفاده از نشــانگذاري كارتهــاي بانكي در بســتر امن انجام ميشود. با نزديك كردن گوشي هوشمند به پايانههاي فروشي كه به فناوريNFC مجهز باشند، اطالعات به شكل نشانگذاري شــده از طريق نرمافزارهايي كه در گوشي نصب شده اســت، به شبكه الكترونيكي منتقل و پس از پردازش اطالعات پرداخت انجام ميشود كه كل ايــن مراحل كمتــر از 10 ثانيه طول ميكشد.

حكيمي همچنين اظهار كرد: با اين كار ميتوان انواع پرداختهاي جديد را براي نظامهاي پرداخت تعريف كرد و حتي پرداخت ارقام پايين را بدون وارد كردن رمز و در سقفي كه مشتري ميخواهــد، انجام داد. همچنين اين فناوري از امنيت بسيار بااليي نسبت به كارتهاي بانكي برخوردار اســت. امنيت كارتهاي مغناطيسي با يك رمز تامين ميشود اما براي پرداخت موبايلي حداقل به سه رمز شامل رمز ورود به تلفن، رمز ورود به نرمافزار و رمز دوم كارت نياز است بنابراين حتي در صورت گم شدن گوشي مشكلي براي مشتري پيش نميآيد.

‌پرداخت‌موبايلي،‌الزمه‌تحقق‌ دولت‌الكترونيك‌و‌همراه

در نهايت وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اوايل مردادماه، از برگزاري جلســاتي با رييس كل بانك مركزي در راســتاي خدمــات پرداختهاي الكترونيــك روي موبايل خبر داد و اظهار كرد: تحقق بسياري از خدمات دولــت الكترونيك و دولــت همراه، منوط به اجرايي شــدن اين موضوع اســت. همكاران بانك مركزي قول دادند هرچه سريعتر خدمات پرداخت موبايل را بهطور كامل برقرار كنند.

وي بــا ارائه توضيحاتــي درباره مذاكره با بانك مركزي براي پرداخت موبايلي گفت: در گذشته بانك مركزي در برداشتهايي كه از طريق پرداخت موبايلي وجود داشــت، محتاط عمل ميكــرد. اما در نهايت اطمينان پيدا كرد سبكي كه ما ارائه كرديم و امروز در دنيا مصطلح اســت، لطمهاي به رگوالتوري مالــي و بانكي آنها وارد نميكند و مردم نيــز امنيت دارند. بنابرايــن با توجه بــه راهاندازي فاز اول دولت الكترونيكي، بخشي از اين فعاليتهاي بانكــي از طريق موبايل ميتواند مورد اســتفاده قرار گيرد و بخشي ديگر تا آخر شهريور عملياتي ميشود.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات دربــاره تفــاوت ايــن پرداختها با پرداخــت از طريق اپليكيشــنهاي بانكها و اپراتورهــا نيز توضيح داد: در اين نوع پرداخت، سيستمي روي موبايل وجود دارد كه تا يك ســقف پرداخت، احتياجي به وارد كردن كد ويژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبايل روي سيستم عمل ميكند.

موافقت بانك مركزي با پرداخت موبايلــي ميتواند آغــاز تحولي در زمينه پرداخت محسوب شود. دولت همراه اخيرا همزمان با فاز اول دولت الكترونيك راهاندازي شــده است و تلفن همــراه را به يك دفتر خدمات الكترونيكي تبديل ميكند.

بدينترتيب افزوده شدن خدمات پرداخت بــه موبايل ميتواند مكمل دولت همراه باشد و با توجه به اينكه امروزه گوشــي موبايل از مهمترين ابزارهاي مورد استفاده روزمره است، به آسانتر شدن هرچه بيشتر فرآيندها كمك ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.