استفاده از فرکانسهاي تلويزيوني براي انتقال اينترنت

Jahan e-Sanat - - News -

مايكروسافت قصد دارد اينترنت را به دورافتادهتريننقاطاياالتمتحدهبرساند، البتهنهباكابل،بلكهازطريقهوا.اينطرح برمبنايپهنايباندتلويزيونيبهاصطالح «فضاي ســفيد» قرار دارد كه ميتواند اينترنت بيســيم را با سرعت باال براي ميليونهاآمريكاييبهارمغانبياورد.

«فضاهايسفيد»،فاصلههايعمدي ايجاد شده بين كانالهاي تلويزيوني در طيف بيسيم زير007 مگاهرتز هستند كه براي اهداف بافري مورد استفاده قرار ميگيرند،بنابراينباندهايمهمباترافيك واقعي،بينابيناينفضاهاقراردارند.اگراين فضاها براي انتقال اينترنت مورد استفاده قرار گيرند، برخالف امواج

Wi-Fi معمولــي ميتوانند تا 10 كيلومتر برد داشته باشند و همچنين ساختمانهاودرختاندربردآنهااختاللي ايجاد نكنند؛ اين دو مزيت باعث شده كه استفاده از آن در مناطق روستايي مورد توجه قرار گيرد.

مايكروســافت اين فناوري را براي سالها بررسي كرده و آزمايشاتي را در انگلستان، كنيا، كلمبيا و فيليپين آغاز كردهاست؛همچنيناينكمپانياميدوار است كه در سال آينده21 پروژه را در21 ايالت آمريكا آغاز نمايد؛ با اين هدف كه تا چهار ژوئيه سال ،2022 اتصال اينترنت پرسرعترابرايدوميليوننفردرمناطق روستايي اياالت متحده برقرار كند. براد اسميت، مدير اجرايي مايكروسافت، طي مصاحبهاي با روزنامه والاستريت ژورنال از بيان مقدار هزينههاي مصرف شــده در اين پروژه خودداري نمود و آن را يك «سرمايهگذاري» اجتماعي ناميد، او در عينحالاظهارداشتكهانتظارسودآوري ندارد اما اين پــروژه براي تمامي افراد و شركتهاي مرتبط با تكنولوژي از جمله مايكروسافت مفيد است. مايكروسافت هزينه اتصال تمامي مناطق روستايي اياالت متحده را به اينترنت پرســرعت از طريق فضاهاي سفيد فركانسهاي تلويزيونــي، بين01 تا۵1 ميليارد دالر برآورد كرده است.

همه افراد به موفقيت مايكروسافت در اين راه خوشبين نيستند؛ Patrick ،McFadden يكــي از حقوقدانان انجمنمليرسانهها،پروژهمايكروسافت را بيهــوده و غيرمنطقــي ميداند. او ميگويد اين كار غيرضروري اســت، طيف امواج زيادي خواهد داشــت و ممكن اســت مضر باشد يا اين كه به اندازه كافي عملي نباشد.

گروههــاي تجاري ايــن نگراني را دارند كه برنامه مايكروسافت در پخش برنامههايتلويزيونيتداخلايجادنموده و بخشهايي از پهناي باند قابل استفاده را اشغال كند.

McFadden اشاره ميكند به اين كه مايكروسافت، 10 سال پيش هم كار مشابهيراانجامداد،اينكمپانيتقاضاي پهناي باند كرد و FCC هم بدون هيچ هزينهاي در سال0102 آن را پذيرفت؛ از آنزمانتاكنونبرخالفوعدهووعيدهاي فراوان درباره ارائه نوآوري و سرمايهگذاري، مايكروسافتوديگرانهيچكارمثبتيدر راستاي سرمايهگذاري يا استفاده مفيد از آن پهناي باند انجام ندادهاند.

مايكروسافتتالشميكندتافضاي ســفيد را در قالب يك پروژه موروثي مطــرح نموده و آن را با ارتباط تلفني ساحل به ساحل در سال61۹1 مقايسه كرده اســت. اين كمپاني اين پروژه را مانند تلفنها ميداند ( كه ۳1 ســال قبل از استفاده تجاري در دسترس قرار داشت)، يا مانند دستگاههاي Wi-Fi (كه 14 ســال به طــول انجاميد) و

LTE (كه ۹ سال طول كشيد) و اعتقاد دارد كه پروژه فضاهاي سفيد تلويزيوني با موانع متعدد تكنولوژيكي و حقوقي روبهرو بوده كه براي حل و فصل آنها زمان كافي نياز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.