طرح های دولت یازدهم ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

وزيرپيشنهاديكابينهدوازدهمبرنامه خود را براي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ارائه كرد.

محمدجــواد آذريجهرمي گفت: اولويت برنامههايم براي دولت دوازدهم، توسعه كســب و كارهاي نوپاي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات است.

وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعــات پــس از معرفي از ســوي رييسجمهور بــراي حضور در كابينه دولت دوازدهم به عنوان وزير پيشنهادي وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعات در گفتوگــو با مهر، مهمترين اولويت برنامههايخودراتوسعهكسبوكارهاي نوپا در اين بخش عنوان كرد.

وي گفت: ليست برنامههاي مدنظر براي توسعه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور را به رييسجمهور ارائه كردهام و اولويت مدنظر ما توسعه كسب و كارهاي نوپاست.

محمدجــواد آذريجهرمــي كــه هماكنون معاون وزير ارتباطات دولت يازدهم و مديرعامل شركت ارتباطات زيرســاخت است، خاطرنشــان كرد: موضوعات ديگري چون توسعه اينترنت و پهناي باند نيز در فهرست برنامههايم وجود دارد.

وي بــه عنــوان جوانترين گزينه پيشنهادي براي حضور در كابينه دولت دوازدهم ديروز از سوي رييسجمهور به مجلس معرفي شد.

وزير پيشــنهادي وزارت ارتباطات و فنــاوري اطالعــات بــراي دولــت دوازدهم متولد ســال 1۳60 در جهرم و فارغالتحصيل رشــته مهندسي برق دانشــگاه صنعت آب و برق است كه از سال ۸۸ در وزارت ارتباطات، پستهاي مديريتي داشته است.

آذريجهرمي شــش ســال سابقه مديريت در ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با ســمت مديركل، دو سال سابقه عضويت در هياتمديره شــركت رايتل و همچنين بيش از دو سال ســابقه عضويت در هياتمديره شركت زيرساخت را در كارنامه مديريتي خود دارد.

وي كه جوانترين مدير ارشد حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات نيز محسوب ميشود، از ارديبهشتماه سال۵۹ معاون وزيــر ارتباطات و مديرعامل شــركت ارتباطات زيرساخت شد. محمدجواد آذريجهرمي، وزير پيشنهادي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات برنامه آينده تا پايان دولت را اعالم كرد.

رئــوس اين برنامهها به شــرح زير است:

اطالعات راهاندازي فاز ســوم شــبكه ملي

استاني راهاندازي رايانش ابري ملي بر بستر مراكز داده

همراهتجهيزتمامشهرهايكشوربهنسل سوم تلفن

همراه توســعه 00۳ شهر ديگر به نسل چهارم تلفن

اطالعات فراهم كردن دسترسي پرسرعت 4000 روستا به شبكه ملي

الكترونيك بهرهبــرداري از خدمــات دولت

كشور استقرار 1000 دستگاه عابربانك در روستاهاي باالي 70 خانوار

(فاز۳) راهانــدازي ســامانههاي پااليش هوشمند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.