برنامهراهبرديحوزهسالمتدرگيالنبازنگريميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهــدي جمالينــژاد، شــهردار اصفهــان در يادداشتي به مناسبت روز خبرنگار نوشــته است كه حركــت دادن جوامع به سمت كشف حقايق و عبور از بحرانها تا رســيدن به روزنههاي نور و روشنايي رسالتي بس مهم و بزرگ است كه خبرنگار همواره براي رسيدن به آن تالش كرده با نگاه خود با عبور از فرازونشيب مسيرهاي پيشرو، جامعه را به سوي ساحل صبح آگاهي هدايت كند و در دنياي كنوني اين تالش به مجاهدتي بس بزرگ تبديل شده است. خبرنگار براساس باورهاي اعتقادي و ملي خود همواره در تالش است تا فارغ از نگاه و جهتگيريهاي سياسي رسالت تاريخي خود را كه همان اطالعرســاني صحيح، سريع و شفاف است، محقق سازد كه به راستي رسالتي سترگ و ستودني است.

وي در ادامه افزوده است: اكنون بر خود الزم ميدانم ضمن نكوداشت سالروز شهادت شهيد اهل قلم «محمود صارمي» و ديپلماتهاي مظلوم ايراني در مزارشريف، روز خبرنگار را بر شما تالشگران عرصه قلم كه با تعهد و بردباري خود نقش مهمي در شكوفايي جامعه برعهده داريد تبريك و تهنيتعرضكنم.بيشكهمراهيشماتالشگراندرشهرخالقاصفهان زمينه اين مهم را فراهم كرد تا ما خادمان شما در نصف جهان بتوانيم با تالشي جهادي به سمت اصفهاني آبادتر از گذشته حركت كنيم.

جلسهشورايراهبرديدانشگاهعلومپزشكيگيالن،صبحروزدوشنبهباحضوررييس و جمعي از مسووالن اين دانشگاه با رويكرد بازنگري در برنامه راهبردي حوزه سالمت در گيالنآغازبهكاركرد.رييسدانشگاهعلومپزشكيگيالندرابتداياينجلسهگفت:امروز دانشگاهعلومپزشكيگيالنمسيرخودراپيداكردهاستوبرنامهمحورپيشميرود.شاهرخ يوسفزادهچابكدرادامهبااشارهبهبرگزاريدرراستاي«همايشدانشگاهدرمسيرتوسعه» نگاهبهعملكردبرنامهراهبرديدانشگاهوحضورپرشورمديران،مسووالنوكاركناندرآن همايشافزود:اگرچهدرابتداياجرايبرنامهراهبرديباچالشهاييمواجهبوديماماامروز، فاز عملياتي برنامه به خوبي در حال انجام است هر چند براي طي اين مسير هنوز مسايل و مشكالتي وجود دارد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر نهال راهبردي سبز شده است، يادآور شد: براي رسيدن به تعالي زيرساختهاي مناسب به ويژه در حوزه توسعه بايد فراهم شود. رييس دانشگاه علوم پزشكي گيالن در ادامه ضمن تبيين برنامه راهبردي دانشگاه، بازنگري در برنامههاي دانشگاه را براساس وضعيت موجود خواستار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.