برگزارينمايشگاهتخصصيمشتركايرانواستراليادرمنطقهآزادانزلي

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور كارشناسان مديريت ساخت و توسعه راههاي اداره كل راهوشهرسازي خراســان رضوي از روند اجرايي پنج پروژه شاخص شهرســتان قوچان و درگز بازديد به عمل آمد. محمدپارســا، مدير ساخت و توسعه راههاي اداره كل راهوشهرسازي خراسان رضوي با اعالم اين خبر گفت: يكي از پروژههايي كه مورد بازديد قرار گرفت، پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح نشاط در راستاي طرح ايمنسازي و بهسازي محور قوچان- امام قلي (كمربندي قوچان) بود كه داراي پيشرفت فيزيكي 9۷/5 درصدي است. وي افزود: پروژه ديگري كه از آن بازديد به عمل آمد، احداث و آسفالت راه خادمانلو-كبكان- حصار به طول 0۳ كيلومتر بود كه تاكنون توسط پيمانكاران راه روستايي هفت كيلومتر از آن آســفالت شــده و در حــال حاضر 25 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

پارسا خاطرنشان كرد: پروژه احداث مسير گذر و تونلهاي درگز در ارتفاعات اهللاكبر (قطعه دو) محور درگز- كبكان- دوغايي با هدف تامين منافع اقتصادي، اجتماعي و مبادالت تجاري بلندمدت در سطح ملي و بينالمللي به طول 5۱ كيلومتر با سه تونل اجرا شده است كه با اجراي آن مسافت 05۱ كيلومتري فعلي محور قوچان- درگز به 85 كيلومتر تقليل يافته و زمان سفر نيز تقريبا نصف خواهد شد كه در حال حاضر اين پروژه هفت درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

معاون سفير استراليا در ايران از منطقه آزاد انزلي بازديد كرده و در ديدار با مسرور، رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان در خصوص راهكارهاي توسعه روابط دوجانبه با تكيه بر ظرفيتهاي موجود به بحث و تبادلنظر پرداختند.رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان در اين ديدار با اشاره به مزايا و معافيتهاي قانوني منطقه و ظرفيتها و توانمنديهاي متنوع صنعتي،صادراتيوبازرگانيمنطقهآزادانزليدركريدورشمال-جنوب،مجتمعبندريكاسپين را فرصت بسيار خوبي براي بازرگانان استراليايي جهت ترانزيت كاال به كشورهاي حاشيه خزر و مسير تجاري نوستراك اعالم كرد و گفت: با حضور رييسجمهور ايران، دو پست از مجموع اسكلههاي اين مجتمع بندري افتتاح شده كه بهدليل دارا بودن پسكرانه مناسب و قرار گرفتن شهركهاي صنعتي منطقه در پسكرانه اين مجتمع جزو بنادر نسل سوم جهان محسوب ميشود و بستر مناسبي براي ترانزيت سريع كاالها و فرآوري محصوالت استراليا به كشورهاي منطقه و حاشيه خزر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.