برگزاريپنجمينكنفرانستخصصيفناورينانو

Jahan e-Sanat - - News -

جواد پرهيزكار اظهار داشت: به ابتكار مديرعامل هر هفته به اتفاق جمعي از مسووالن تور HSE در سطح شركت ميشود كه اينبار بررسي فضاي سبز پااليشگاه مدنظر قرار گرفت.وي افزود: خوشبختانه با رعايت مصرف بهينه آب و قطرهاي كردن تمامي درختان توانستهايم در اين سالهاي كمبارش از 5۳ هكتار فضاي سبز پااليشگاه نگهداري كنيم. سرپرست واحد HSE شركت پااليش گاز فجرجم تصريح كرد: درهمين راستا سياست جايگزيني درختان مقاوم به گرما و كمآبي و بومي منطقه مانند كنار، كهور ...و با مركبات موجود در سطح شركت در برنامه اداره محيطزيست و مستغالت شركت است. وي ادامه داد: در حال حاضر كل فضاي صنعتي پااليشگاه فجرجم 0۷ هكتار است كه 52 درصد اين فضاي صنعتي را فضاي سبز تشكيل ميدهد كه اين ميزان دوبرابر ميزان استاندارد تعريف شده براي صنايع است.

مقالهيكيازكاركنانشركتبرقمنطقهايخوزستاندرپنجمينكنفرانستخصصيفناورينانوكهدرتهرانبرگزارشدهبودپذيرش و به صورت شفاهي ارائه شد. مقاله احمد حبيبيان از كاركنان معاونت برنامهريزي و تحقيقات با عنوان «استفاده از فناوري نانو در مقابله با ريزگردها و كاهش آثار زيانبار آن بر سطوح عايقي فشار قوي برق» در پنجمين كنفرانس تخصصي فناوري نانو كه در تهران برگزار شده بود، پذيرش و به صورت شفاهي ارائه شد.

دراينمقالهآمدهاست،پديدهريزگرددرمناطقخشكوگرمجهانازديربازرخداديمعمولومتداولتلقيشدهاستامادرسالهاي اخيربهدنبالتغييراتاقليميوهمچنينتخريبهايگستردهمحيطزيستناشيازفعاليتهاودخالتهايانسانيمانندجنگ،سدسازي، تاسيسات نفتي ...و اين پديده شكل و ابعاد ديگري به خود گرفته و به صورت مشكل جدي درآمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.