بازداشت سارق لوازم داخل خودرو در بهارستان

Jahan e-Sanat - - News -

فرمانده انتظامي شهرســتان بهارستان از دستگيري سارق سابقهدار و كشف ۶۴ فقره سرقت لوازم داخل خودرو خبر داد. سرهنگ واحد نورمحمدي در تشريح اين خبر اظهار داشــت: در پي اخبار رسيده مبني بر چند مورد سرقت لوازم خودروهاي پارك شده در نسيمشهر و نقاط مختلف حوزه استحفاظي، عوامل انتظامي موضوع را به صورت ويژه در دستور كار قرار دادند.

اين مقــام انتظامي گفت: در ادامه اقدامات صــورت گرفته عوامل كالنتري 2۱ نسيمشهر حين گشــتزني در حوزه استحفاظي به فردي كه در حال باز كردن در يك دستگاه خودروي پرايد بود، مشكوك شده و وي را دستگير كردند. اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه متهم دستگير شده براي بررسي و انجام تحقيقات بيشتر به كالنتري انتقال داده شد، بيان داشت: فرد دستگير شده در تحقيقات اوليه به ۶۴ فقره سرقت اعتراف كرد. سرهنگ نورمحمدي ادامه داد: سارق دستگير شده با تشكيل پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد. فرمانده انتظامي شهرستان بهارستان در پايان ضمن توصيههاي انتظامي جهت پيشگيري ازسرقت از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك، موضوع را از طريق مركز فوريتهاي پليسي 0۱۱ اعالم كنند تا در اسرعوقت در اين خصوص اقدام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.