اجراي عمليات لولهگذاري فاضالب به طول 1500 متر

Jahan e-Sanat - - News -

بهزاد رضواني با اعالم خبر اجراي عمليات لولهگذاري فاضالب به طول ۱500 متر گفت: با توجه به ضرورت انجام لولهگذاري و نصب انشعابات فاضالب جهت ارتقاي سطح بهداشت عمومي، عمليات اجراي توسعه شبكه فاضالب در كوچههاي خيابان امارت شهرستان قدس در حال انجام است.

وي ادامه داد: در اين عمليات از لولههايي با ســايز 200 ميليمتري استفاده شده است و نصب حدود 500 فقره انشعاب فاضالب در كوچههاي شهيد مطهري، شهيد رجايي، پروين اعتصامي و احمدي دوم به اتمام رسيد كه با تقدير شهروندان از مجموعه امور آبفاي شهرستان قدس همراه بود.

به گفته رضواني، امور آبفاي شهرستان قدس در سال جاري نصب سه هزار رشته انشعاب و پنج كيلومتر توسعه شبكه فاضالب را در برنامه كاري خود قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.