پروژهشبكه0027 هكتاريشرقشعيبيهتحويلقطعيشد

Jahan e-Sanat - - News -

مدير حوزه كارون شبكههاي آبياري و زهكشي سازمان آب و برق خوزستان از تحويل قطعي پروژه شبكه اصلي و درجه دو ۷200 هكتاريشرقشعيبيهوايستگاهپمپاژ05/0۱ مترمكعبيخبرداد.

بهمن شاهمحمدي پروژه يادشده را بخشي از فاز نخست طرح 550 هزار هكتاري مقام معظم رهبري در حوزه كارون معرفي كرد كه براي احداث آن مبلغي افزون بر00۶ ميليارد ريال در بخشهاي ساختمان ايستگاه پمپاژ، خريد تاسيسات برقي و مكانيكي مربوطه، شبكه اصلي و درجه دو آبياري و زهكشي هزينه شده است. وي با اشاره به اينكه با احداث ايستگاه پمپاژ و كانال اصلي تامين آب، نياز آبي 9۳00 هكتار كل شبكه تامين ميشود، افزود: اجراي شبكه آبياري و زهكشي درجه دو شعيبيه با وسعت00۱2 هكتار با پيشرفتي حدود 55 درصدي در دستور كار قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.