واكاوي داليل عدماقبال مقررات ملي ساختمان

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- محمد شكرچيزاده، رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرســازي در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري آن مركز با سازمان ملي استاندارد در گفتوگو با خبرنگاران گفت: تفاهمنامه همكاري مركز با سازمان ملي استاندارد ايران به نتايج قابلتوجهي خواهد انجاميد زيرا از يكسو مركز تحقيقات، آزمايشگاههاي مناسبي دارد و پژوهشهاي مناســبي را انجام ميدهد و در عينحال، سازمان ملي استاندارد ايران با توجه به شأن حاكميتي كه دارد ميتواند گواهينامههاي مناسبي را براي نهادينه كردن استاندارد در فعاليتهايي كه در مركز انجام ميشود، اختصاص دهد.شكرچيزاده با اشاره به اينكه در مركز، تحقيقات مناسبي در موضوعاتي همچون آكوستيك، انرژي، آتش و تاسيسات در حال انجام است، افزود: تفاهمنامه همكاري مركز با سازمان ملي استاندارد ايران اين زمينه را فراهم ميكند تا سازمان ملي استاندارد ايران زمانيكه محصوالت ساختماني و همچنين حملونقل نياز به آزمايش دارند، بتواند از امكانات مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.