بورسكاالمراقبپاييندستيهايپتروشيميباشد

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

بازار ســرمايه بايد در توسعه شركتهاي دانشبنيان نقش اثرگذاريداشتهباشد.محمدرضاپورابراهيمي،رييسكميسيون اقتصاديمجلسدرگفتوگوباتسنيمبهرهگيريازصندوقهاي جسورانه در جهت تجاريسازي شركتهاي نوپا و دانشبنيان را از مهمترين اهداف صندوقهاي جســورانه به منظور رشد اين شركتها عنوان كرد و گفت: افزايش ظرفيت اقتصاد دانشبنيان از محورهاي اصلي در برنامه ششم توسعه است و بازار سرمايه در اين زمينه بسيار اثرگذار بوده و است. رييس كميسيون اقتصادي مجلسدرخصوصنقشصندوقهايجسورانهدرتوسعهورشد شركتهاي دانشبنيان گفت: در زمينه فعاليت شركتهاي دانشبنيــان اقدامات خوبي در حوزه معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري و بازار ســرمايه انجام شده و تمام اين موارد مقدمهاي براي انجام كارهاي بزرگتر در اقتصاد كشور است. وي افزود: امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا فعاليت شركتهاي دانشبنياندرحالتوسعهوگسترشاستوخوشبختانهاينروند در سالهاي اخير در ايران نيز آغاز شده است. پورابراهيمي با اشاره به اينكه بخشي از ظرفيت اقتصادي كشور در حوزه دانشبنيان نمايان شده و اين حركت نشان از جهش و خيز قابل توجه در حوزه علم و دانش كشور دارد، تصريح كرد: اگر كشوري ظرفيت و پتانســيل علمي الزم را نداشته باشد نميتواند در اين حوزه حرفيبرايگفتنداشتهباشد.ويتصريحكرد:ارتقايحداكثري ظرفيتشركتهايدانشبنيانيكيازمقولههايپيشبينيشده در برنامه ششم توسعه است و تداوم فعاليت اين شركتها عالوه بر دانش نيازمند سرمايهگذاري و تجاريسازي و حمايت است. رييسكميسيوناقتصاديمجلسبااشارهبهفعاليتصندوقهاي جسورانهدرجهتتجاريسازيفعاليتاينقبيلشركتهاگفت: افزايش ظرفيت اقتصاد دانشبنيان از محورهاي اصلي در برنامه ششم توسعه است و بازار سرمايه در اين زمينه بسيار اثرگذار بوده و است. وي با بيان اينكه مجلس و كميسيون اقتصادي، تمامقد برايارتقاوتوانمنديشركتهايدانشبنياندرحوزهبازارسرمايه عمل خواهند كرد، خاطرنشان كرد: با توجه به نوپا بودن فعاليت اينقبيلشركتهادراقتصادقطعاسودآوريوتقويتفعاليتآنها امري زمانبر بوده و نميتوان انتظار داشت فعاليت اين شركتها ظرف شش ماه تا يك سال با اتفاقات بزرگ روبهرو شود اما قطعا آيندهمطلوبيدرانتظارآنهاخواهدبود.گفتنياستسرمايهگذاري جسورانه يك مدل سرمايهگذاري براي راهاندازي كسب و كارهاي نوپا و شركتهاي كوچك با ظرفيت رشد بلندمدت است و در همين راستا تامين سرمايه آرمان با هدف جذب منابع مالي و به منظور سرمايهگذاري در طرحهاي مخاطرهپذير در هفته دوم شهريور اقدام به پذيرهنويسي صندوق سرمايهگذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني خواهد كرد.

شــاخص بورس اوراق بهادار اوايل تيرماه در محدوده 87 هزار و 600 بود اما از چهارم مرداد ماه توانست قله 81 هزار و 500 واحدي را پشــت سر گذاشته و باالي سطح مقاومت تكنيكالي قرار بگيرد. فيروزه عسگري، كارشناس بازار سرمايه با بيان مطلب باال به عصر مالي گفت: پس از عبور شاخص از اين مقاومت، بازار سرمايه در روندي صعودي قرار گرفت و شاهد رونق نسبي در بازار بوديم. وي با اشاره به گزارشهاي سهماهه خوب شركتها ابراز داشت: رشد قيمتهاي جهاني كاميوديتيها بهويژه محصوالت معدني و فلزات اساســي، همچنين تعديالت سود پااليشيها و برقراري آرامش سياسي در منطقه، همگي عاملي براي رشد حجم و ارزش معامالت بورس بودند كه در كنار آن، شاخص نيز ارقامي باالتر را لمس كرد. عســگري ادامه داد: در اين مدت، صنايع آيتي، فلزات اساسي و محصوالت معدني بيشترين تاثير را بر روند صعودي شاخص داشتند.اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: حدوددوهفتهگذشتهنخستينعرضهاوليهسهامامسالانجام شد و طي آن، 47 ميليون سهم شركت «به پرداخت ملت» در بازار دوم بورس عرضه شــد. اين عرضه با استقبال خوبي همراه شد بهطوري كه تا چهارم مردادماه رشدي نزديك به 52درصدي را در يك هفته تجربه كرد. وي با اشاره به اينكه شــتاب رشد صنعت آيتي در كشور و ورود خدمات جديد و متنوع در اين حوزه باعث افزايش اقبال بازار به ســهام اين صنعت و رشد P/E سهام اين گروه شده، درخصوص آينده بازار ابراز داشــت: از آنجا كه رشد اخير بازار سرمايه براساس تحوالت بنيادي شركتها شكل گرفته است، در صورت ادامه رشــد نرخ جهاني كاميوديتيها يا حتي تثبيت قيمتهاي فعلي يا رشد نرخ دالر، انتظار ادامه رشد نرخ سهام و به تبع آن شاخص بورس را در ميانمدت داريم. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: هفته گذشته نرخ جهاني مس، سنگآهن، فوالد و روي رشد مناسبي داشته و نرخ مس با عبور از سقف 6 هزار دالري ركورد بيشــترين رشد در چند سال اخير را شكست و منجر به اقبال بازار به سهام ملي مس و تشكيل صف خريد سنگين براي اين غول معدني بورس شد. عسگري در پايان به ديگر عوامل تاثيرگذار بر بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: نرخ سود بانكي هم تاثيري مستقيم بر روند فعاليت ســرمايهگذاران در بازار دارد. اين در حالي است كه با شروع ساماندهي موسسههاي مالي غيرمجاز كه از مهمترين عوامل افزايش نرخ سود بانكي به شمار ميآيند، زمزمههاي كاهش نرخ ســود بانكي جديتر شده است. وي ابراز اميدواري كرد كه با كاهش نرخ ســود بانكي شاهد ورود نقدينگي جديد و رشد P/E سهام در بازار سرمايه باشيم.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شــوراي اسالمي با اشاره به مزاياي اجراي سياست قيمت تضميني درخصوص كاالهاي اساسي به ويژه گندم، اظهار داشت: اصليترين مزيت اجراي اين سياست اطمينانبخشي به كشاورزان است تا به كشت يك محصول اقدام كنند يا خير. به گزارش سنا، بزرگترين مشكل اجراي سياست خريد تضميني گندم كمبود اعتبار و نقدينگي اســت كه ادامه اين روند ميتواند كاهش خريد اين محصول استراتژيك و توليد آن را در آينده رقم بزند. اين مشكل نيز از نبود مديريت و برنامهريزي درست به دليل عدم ثبت دقيق اطالعات و نبود آمار مستند در حوزه كشاورزي نشأت ميگيرد زيرا بازار محصوالت كشاورزي در ايران از كارايي پاييني برخوردار بوده و عدم شــفافيت اطالعات و وجود رانتهاي حاصله از فضاي ابهامآلود و غيرشفاف و همچنين دخالت واسطهگران و دالالن نه تنها تعادل مورد نياز در بازار را از بين ميبرد، بلكه به زيان كشــاورزان نيز تمام ميشود.در اين ميان توليد گندم، به عنوان اساسيترين محصول مورد نياز جامعه كه همواره مورد توجه خـاص سياستگذاران بخش كشاورزي بوده است، نسبت به اين مشكالت چندان غريبه نبوده و در مواجهه با اين چالشها از ساير محصوالت و كاالهاي اساسي مستثني نيست. با اين حال اجراي سياست قيمت تضميني و انجام معامالت آزمايشــي آن در چهار استان در بستر بورس كاال ميتواند ضمن رفع مشكالت موجود و ايجاد فضاي شفاف، در حمايت از كشاورز و توسعه اقتصاد حوزه كشاورزي در كشور موثر واقع شود. عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي به بيان مزاياي اجراي سياست قيمت تضميني درخصوص كاالهاي اساسي به ويژه گندم پرداخت و گفت: اصليترين مزيت اجراي اين سياست اطمينانبخشي به كشاورزان است تا به كشت يك محصول اقدام كند يا خير. علي ابراهيمي افزود: در اين طرح با توجه به اينكه دولت متعهد اســت تنها مابهالتفاوت قيمت بازار و قيمت تضميني را پرداخت كند، صرفهجويي هزينههاي دولت و عدم نياز به صرف اعتباراتي از بودجه بابت خريد تضميني را به همراه دارد.

اقتصاد ايران فاقد عنصر رقابت به معناي واقعي است و بازارهاي گوناگون آن از برخي انحصارها رنج ميبرند و اين وضعيت به زيان فعاليتهاي پاييندستي وابسته به انحصار يك محصول در اختيار يك يا دو بنگاه است. اين وضعيت راه رشد رقابت واقعي را مسدود ميكند و به بنگاههاي كوچك و متوسط آسيب ميزند. اين روزها برخي از رشتههاي صنعتي مصرفكننده فرآوردههاي پتروشيمي مثل صنعت بزرگ و اشتغالزاي كفش و همچنين صنعت نساجي با برخي تنگناها مواجه شدهاند. علي لشكري، رييس جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران در گفتوگو با ساعت 24 گفت: در سال گذشته با برخي واحدهاي بزرگ پتروشيمي كه توليدات خــود را به جاي عرضه در بازار داخل حتي با قيمتهاي پايينتر به صادرات اختصاص ميدادند مواجه بوديم كه با تعامل رخ داده تشكلهاي صنايع پاييندستي و تشكل فعاالن پتروشيمي حل شد. اين اتفاق خوبي بود و نشان داد گفتوگو و شنيدن سخنان يكديگر از ســوي طرفين هر اختالفي گرهها را باز ميكند. درحال حاضر صنعــت كفش ايران كه هزاران واحد كوچك و بزرگ را در پهنه سرزميني ايران شامل ميشوند و يكي از صنايع اشتغالزا به حساب ميآيد، با عدم توازن قيمت «دياتيل هگزانول» مواجه شده است و تداوم اين وضع بر توليد و صادرات كفش اثر منفي دارد. در سه ماه گذشته تشكلهاي ذيربط با دفتر صنايع تكميلي پاييندستي شركت ملي صنايع پتروشيمي گفتوگو كرده و تعادل در عرضه و تقاضاي اين ماده پديدار شده بود اما از 21 تيرماه شرايط به سوي عدم تعادل رفت. رييس جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران ادامه داد: در دو هفته منتهي به 11 مرداد امسال شاهد بوديم تعادل ايجادشده به هم ريخت و در يك فاصله زماني كمتر از يك ماه شــاهد رشد قيمت 17 درصدي بوديم. اين افزايش قيمت در حالي ايجاد شده است كه در اين مدت اتفاق خارقالعاده در روند كســب و كار صنايع پاييندستي كشور رخ نداده است. اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: برداشــتن سقف تقاضا و افزايش آن از 88 به 220 تن در شــرايط ثبات در عرضه و همزماني آن با رشد تقاضا به افزايش قيمت رقابتي و افزايش قيمت تمام شده و كاهش قــدرت رقابتپذيري محصوالت نهايي در صنعت چرم و كفش و كيف ميشود. به همين دليل از مديريت شركت ملي پتروشيمي و بورس كاال درخواست ميكنيم سقف تقاضاي دياتيل هگزانول را به شرايط پيش از 28 تيرماه امسال برگردانند. همچنين لشكري كه دبيري كارگروه ســاماندهي صنعت كفش ايران را نيز برعهده دارد گفت: دي اتيل هگزانول به صورت انحصاري در پتروشيمي اراك توليد و در بورس كاال عرضه ميشود. اين ماده اوليه همراه با اورتوزايلين به انيدريد فتاليك تبديل ميشــود و نقش كليدي در سرچشمه زنجيره تامين مواد اوليه مورد نياز در صنايع چرم و كفش و صنايع وابسته مانند گرانولسازي، توليد انواع زيره، چرم مصنوعــي، توليد و صادرات انواع چكمه دارد و نوســان در اندازه بزرگ مثل رشد 17 درصدي قيمت آن در كمتر از يك ماه و در وضعي كه اتفاق تازهاي رخ نداده است، حفظ سطح توليد و صادرات اين رشتههاي صنعتي و اشتغال موجود در آنها را با تهديد جدي روبهرو كرده است. او تصريح كرد: از بورس كاال انتظار داريم با لغو دستور حذف سقف تقاضا اين دلهره را از صنايع يادشده دور كند و التهاب بازار را به آرامش برگرداند تا دروضعي كه اقتصاد ايران با آن مواجه است و در شرايطي كه سايه تحريم ديده ميشود، راه را براي برپا ماندن شمار قابل اعتناي اين واحدها هموار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.