شفافسازي 3 ماهه «غشهداب»

Jahan e-Sanat - - News -

كشت و صنعت شهداب ناب خراسان صورتهاي مالي دوره سه ماهه سال منتهي به 29 اسفند 1396 را با سرمايه 750 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان در دوره 3 ماهه يادشده مبلغ 26 ميليارد و 739 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 36 ريال ســود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 20 درصد كاهش داشته است. همچنين «غشهداب» سود انباشــته پايان دوره مذكور را مبلغ 222 ميليارد و 357 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآوري ميشود اين شركت فرابورسي در دوره مشابه سال 59، مبلغ 33 ميليارد و 606 ميليون ريال سود خالص و 45 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.