آيفكس 922 واحدي شد

Jahan e-Sanat - - News - ذرهبين

همزمان با فصل مجامع شــركتها و در ادامه بازگشايي نمادهاي فرابورســي در روزهاي اخير روز گذشته نيز شاهد بازگشايي هفت نماد معامالتي بوديم. روز گذشته به موازات دادوســتد بيش از 271 ميليون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر يكهزار و 31 ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس، نمادهاي «كقزوي»، «ولراز»، «شصفا»، «تپوال»، «ممسني»، «ميهن» و «فافزا» نيز بازگشايي شدند. در اين ميان بيش از 70 درصد حجم و حدود يكسوم ارزش كل مبادالت در بازارهاي اول و دوم نقلوانتقال يافت تا به اين ترتيب شاهد معامله نزديك به 202 ميليون سهم به ارزش بيش از 327 ميليارد ريال در اين دو بازار باشيم. در تابلوهاي الف، ب و ج بازار پايه نيز افزون بر 65 ميليون سهم به ارزش بالغ بر151 ميليارد ريال بين سهامداران دست به دست شد كه نماد «وآرين» متعلق به شركت توسعه اقتصادي آرين بيشــترين حجم و نماد «پالست» متعلق به كارخانجات توليدي پالستيران، باالترين ارزش مبادالتي را در بازار پايه به خود اختصاص داد. بيشترين افزايش قيمت نيز به نام نمادهاي «فزرين» و «كيميا» به نمايندگي از گروه فلزات اساسي ثبت شد و نمادهاي «كمرجان» و «بساما» به ترتيب از گروه ساير محصوالت كاني غيرفلزي و گروه بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي، بيشترين افت قيمتي را تجربه كردند.در جريان بازار نماد «مارون» با بيش از دو واحد تاثير منفي در عقبگرد نزديك به سه پلهاي آيفكس نقش داشت و نماد «ذوب» با 1/5 واحد اثر مثبت، مانع افت بيشتر اين نماگر شد. به اين ترتيب شاخص كل فرابورس در ارتفاع 922 واحدي ايستاد. در ادامه نماد «ماهان» متعلق به شركت اجاره هواپيمايي ماهان با جابهجايي بيش از 88 هزار ســهم به ارزش نزديك به 91 ميليارد ريال از نظر بيشترين ميزان حجم و ارزش معامالتي، صدرنشين تابلو اوراق با درآمد ثابت شــد.اين در حالي است كه در مجموع اين تابلو افزون بر 409 هزار ورقه به ارزش بيش از 410 ميليارد ريال مورد دادوستد قرار گرفت. به اين ترتيب حدود 40 درصد از ارزش مبادالت كل در اختيار تابلو اوراق با درآمد ثابت قرار گرفت. در نهايت استقبال از اوراق تسهيالت مسكن تا حدودي نسبت به روز معامالتي گذشته بيشتر بود بهگونهاي كه متقاضيان و فروشندگان اين اوراق بيش از 94 هزار ورقه تسه را به ارزش بالغ بر 73 ميليارد ريال مبادله كردند. بيشــترين قيمت نيز مربوط به اوراق تسهيالت مسكن ديماه 95 بود كه با قيمت 801 هزار ريال خريدوفروش شد و كمترين قيمت يعني 770 هزار ريال نيز مربوط به تسه1069 بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.