گندم‌و‌شکر‌به‌داد‌حجتی‌م‌یرسد؟

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه بازرگانی- با اینکه محمود حجتی به عنوان سکاندار وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم نتوانست در حوزه تنظیم بازار کاالهای اساسی و همچنین توجه به بخش خصوصی، موفقیت الزم را به دســت آورد اما به نظر میرسد که عملکرد مثبت او در خودکفایی گندم و همچنین افزایش تولید شــکر، توجه دوبــاره دولت و بخشخصوصی را به خود جلب کرده است تا جایی که حتی اخیرا در اتاق بازرگانی از وی تقدیر نیز شد. این در حالی است که وزارت کشاورزی با اینکه توانایی الزم برای مدیریت بازار کاالهای اساسی و کشــاورزی را نداشته اما به بخش خصوصی نیز برای ایفای نقش در این حوزه فضا نداده اســت. با این حال، بخت با وی یار اســت و روحانی ســعی دارد این وزیــر را هر طور که شده در دولت دوازدهم نیز همراه خود داشته باشد. از اینرو، محمود حجتی برای سومین بار به عنوان وزیر جهاد کشاورزی به مجلس پیشنهاد شد.

اما واقعیت این اســت که اگرچه حجتی بار دیگر به عنوان وزیر جهاد کشــاورزی به مجلس پیشنهاد شده ولی بــا توجه به تالطمهــای زیادی که طی چهار ســال اخیــر در حوزه تنظیم بازار و همچنین قیمت کاالهای کشــاورزی در شــب عید پیش آمد، ضرورت دارد که مجلس با حساسیت بیشــتری سیاســتهای حجتی را مورد بررســی قرار دهد و اگر در این خصوص نتوانست قانع شود، دستکم مسوولیتهای مربوط به تنظیم بازار در ایــن بحث را بــه بخش خصوصی و یا ســازمان دیگری منتقل کند که توانایی الزم برای مدیریت آن را داشته باشــد چرا که با روی کار آمدن دولت دوازدهم، کمترین توقع مردم از دولت، گران نشدن روزانه کاالهای اساسی و مورد نیاز در بازار است. برنامههای پیشنهادی حجتی بــا توجه به اینکــه رییسجمهور صبح دیروز کابینه پیشنهادی خود را به مجلــس ارائه کرد، محمود حجتی به عنــوان وزیر پیشــنهادی وزارت جهاد کشــاورزی برنامههای خود را به مجلس معرفی کرد که در ادامه آن را میخوانید.

در متن برنامه حجتی آمده است: در دولت دوازدهم در چارچوب اسناد باالدســتی به خصوص در راســتای محورهای ششم و هفتم سیاستهای کلــی اقتصاد مقاومتــی و محور دوم سیاست کلی کشــاورزی و ماده ۱۳ قانون ششــم برنامه توسعه اهداف و راهبردها حسب مورد اتخاذ و ارائه شود که عملیاتی شدن آنها مستلزم طراحی و پیادهســازی چهار برنامه اجرایی و تــداوم اجرای پروژههــا و برنامههای اولویــتدار ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شــامل برنامه اجرایی تولید محصوالت و نهادههای راهبردی، برنامه اجرایی توســعه زنجیرهها و مدیریت کالن بازار و توســعه تشکلها، برنامه اجرایــی حفاظت و صیانــت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری، برنامه اجرایی توسعه زیرساختها، پشتیبانی و انتقال دانش نویــن و تداوم اجرای پروژهها و برنامههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی است.

در ادامه این برنامه تاکید شده که وزارت جهاد کشــاورزی در راستای تحقــق اهداف اقتصــاد مقاومتی و با رویکــرد تولید و اشــتغال به منظور عملیاتی شدن پروژهها و برنامه اجرایی ارائه شــده، نســبت به تعیین اهداف به پشتیبانی ســازمانهای آموزش، تحقیقات و ترویج، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان تعاون روستایی، صندوق بیمه، بانک کشاورزی و صندوق حمایت از ســرمایهگذاری بخش کشاورزی به مرحله اجرا گذاشته شده است.

پروژههای تعریفشــده در برنامه محمود حجتی در برنامــه دوازدهم شامل پروژههایی به نام گندم، دانههای روغنی، برنج، چغندر قند و نیشــکر، حبوبات، پنبه، نهاده بذر و نهال، ایجاد و توسعه سامانههای نوین آبیاری، ایجاد شــبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، افزایش تولید زیتون، توسعه، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه برنامهها، توســعه باغات در اراضی شــیبدار، گوشــت قرمز و شیر، مرغ و تخممرغ، افزایــش نوغانداری، پرورش ماهی در قفس، زنجیرههای عرضه، مدیریت بازار و تامین عرضه محصوالت راهبردی، حمایت از توسعه صادرات، آبخیزداری، زراعت چوب، نظام بهرهبرداری، ایجاد سامانه نوین انتقال و ترویج دانش نوین به بهرهبرداران، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی که در ادامه نیز او به هفت مورد از الزامات اجرایی این برنامه اشاره کرده است. تولیدکننده داشته باشد تا این محصول با قیمت کمتری به دست مردم برسد.

وی یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی در موضوع دانههای روغنی بخشی از هزینهها را جبران کرد.

دبیر انجمن روغن در پاسخ به اینکه چرا صنایع روغن نباتی در ســالجاری روغن پالم را بیشتر از سقف مورد نظر وزارت بهداشت وارد کردهاند، گفت: سقف۰۳ درصد واردات روغن پالم رعایت شده و تخطی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی افزود: ۵/۱ میلیون تن روغن در کشور مصرف میشود که باید حداکثر ۰۳ درصد آن روغن پالم باشد.

دبیر انجمن روغننباتی گفت: برخالف شعار و تبلیغات انجام شده روغن پالم، روغنی سالم در دنیا به حساب میآید و ۰6 میلیون تن از ۰۰۲ میلیون تن روغنی که در دنیا مصرف میشود پالم است.

ایران کمتر از یک درصد، پالم مصرف میکند کمی و کیفی و الزامات مورد نیاز آنها به شرح زیر برنامهریزی و برای یکایک این پروژهها برنامه عملیاتی در سطوح ملی و اســتانی تنظیم و اقدام الزم را معمول داشته است.

بدیهی اســت این اقدامات توسط مجریــان، معاونتها و ســازمانهای مرتبط اســتانی حســب مورد با اتکا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.